Okana

Έρευνες στις οποίες συμμετείχε το ΤΕΑ έως σήμερα

Ερευνες στο πλαίσιο ευρωπαϊκών προγραμμάτων

 • «Η στάση των φοιτητών του Πανεπιστημίου Πειραιώς απέναντι στη χρήση ουσιών: αναγκαιότητα εφαρμογής της πρόληψης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση» (Πρόγραμμα Away from home). Περίοδος Διεξαγωγής: 2001. Στόχος του προγράμματος ήταν η αξιοποίηση και η αναβάθμιση των υπηρεσιών για την πρόληψη της χρήσης ναρκωτικών και αλκοόλ στο φοιτητικό πληθυσμό.
 • «ΕURO-SNOWBALL II: AIDS and Hepatitis peers prevention among drug users». Περίοδος Διεξαγωγής: 2001-2002. Στόχος του προγράμματος ήταν η προσέγγιση των χρηστών και η μετάδοση μηνυμάτων για την ασφαλή χρήση και την πρόληψη της μετάδοσης μολυσματικών ασθενειών.
 • «ROSE (Risk Opiate addicts Study_Europe)». Περίοδος Διεξαγωγής: 2003-2004. Στόχος του Προγράμματος είναι η συλλογή επιδημιολογικών δεδομένων για τους υψηλού κινδύνου εξαρτημένους χρήστες οπιοειδών και η αξιολόγηση της θεραπευτικής τους προσέγγισης. Τα αποτελέσματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να εντοπιστούν οι αδυναμίες στις ήδη υπάρχουσες θεραπευτικές προσεγγίσεις και να αναπτυχθούν κατευθυντήριες γραμμές και κριτήρια για την προσαρμογή των υπηρεσιών στις ανάγκες των ατόμων αυτών.
 • «Μέτρα Πρόληψης στις Ελληνικές Φυλακές για τη μετάδοση ασθενειών που σχετίζονται με τη χρήση ναρκωτικών». (ΟΚΑΝΑ - European Network on HIV/AIDS and Hepatitis Prevention in Prison). Περίοδος Διεξαγωγής: 2003. Στόχος της μελέτης είναι η διερεύνηση της παρούσας κατάστασης στις ελληνικές φυλακές, αναφορικά με τα ισχύοντα μέτρα πρόληψης σε σχέση με τις κατευθυντήριες γραμμές της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας (WHO) και του Ευρωπαϊκού Δικτύου για την Πρόληψη της Ηπατίτιδας και του AIDS/HIV στη Φυλακή.
 • «Πανελλήνια έρευνα για τις ανάγκες και τις δυνατότητες απασχόλησης των ατόμων που παρακολουθούν ή ολοκλήρωσαν θεραπευτικό πρόγραμμα απεξάρτησης». Περίοδος Διεξαγωγής Έρευνας: 2003. Υποέργο Ι του Εθνικού Δικτύου Απασχολησιμότητας Απεξαρτημένων Ατόμων «Προοπτική», της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας «ΕQUAL» για την αντιμετώπιση των διακρίσεων και ανισοτήτων στην αγορά εργασίας. Τα συμπεράσματα της έρευνας χρησιμοποιήθηκαν για την υλοποίηση άλλων υποέργων του προγράμματος καθώς επίσης και για την ανάπτυξη και λειτουργία συστημάτων προώθησης της κοινωνικο-επαγγελματικής ένταξης και επανένταξης της Ομάδας Στόχου. Συνεργασία με: ΟΚΑΝΑ, ΕΚΤΕΠΝ, ΚΕΘΕΑ, ΟΑΕΔ, ΣΕΒ, ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, ΨΝΘ, ΨΝΑ, ΕΡΤ, ΠΕΤΑ, ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟΣ, ΑΓΩΝΑΣ ΖΩΗΣ.
 • Έρευνα Αξιολόγησης του Προγράμματος Ολοκληρωμένων Παρεμβάσεων υπέρ Ειδικών Μειονεκτουσών Ομάδων ΕΚΚΕΕ ΟΚΑΝΑ. Περίοδος διεξαγωγής: 2007- 2008. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 'Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις υπέρ Ειδικών Μειονεκτουσών Ομάδων (άτομα υπό απεξάρτηση και απεξαρτημένα από ουσίες) του Επιχειρησιακού Προγράμματος Απασχόλησης και Επαγγελματικής Κατάρτισης του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (συγχρηματοδότηση ΕΚΤ και ΥΑΚΠ). Στόχος της ήταν η τεκμηρίωση και αποτίμηση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν στο πλαίσιο των Προγραμμάτων Κατάρτισης και Συνοδευτικών Υπηρεσιών.
 • Έρευνα για την αποτελεσματικότητα των πολιτικών πρόληψης υποτροπής και συμβολή στην κοινωνική οικονομική ανάπτυξη. Περίοδος διεξαγωγής:2005 - 2007. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας ΕQUAL, Ενέργεια ΙΙ «Ανάπτυξη Πολιτικών και Μέτρων για τη Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής των Ατόμων με Προβλήματα που συνδέονται με την Κατάχρηση Παράνομων Ουσιών», Α.Σ. ΈΝΤΑΞΗ, ΟΚΑΝΑ σε συνεργασία με το ΕΚΤΕΠΝ (συντονιστής φορέας), το ΚΕΘΕΑ, το ΨΝΘ και το ΨΝΑ. Στόχος της ήταν ο προσδιορισμός των αναγκών των φορέων παροχής υπηρεσιών κοινωνικής επανένταξης σε εργαλεία, μεθόδους και υποδομές για την αποτελεσματική υποστήριξη και ενδυνάμωση των ατόμων της ομάδας στόχου.

Ερευνητικά προγράμματα και μελέτες του ΟΚΑΝΑ

 • «Καταγραφή αιτημάτων συμβουλευτικής στα Κέντρα Πρόληψης, σχετικά με τη χρήση ουσιών από εφήβους». Φεβρουάριος 2002. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της Μονάδας Εφήβων Αθήνας. Τα αποτελέσματα της έρευνας αξιοποιήθηκαν στον προγραμματισμό της Μονάδας και το σχεδιασμό του δικτύου συνεργασίας της με τα Κέντρα Πρόληψης,
 • «Έρευνα ικανοποίησης ασθενών του Προγράμματος Υποκατάστασης Αττικής». Μάιος 2002. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από το ΤΕΑ στις θεραπευτικές μονάδες υποκατάστασης της Αθήνας και του Πειραιά.
 • «Έρευνα ικανοποίησης ασθενών του Προγράμματος Υποκατάστασης Θεσσαλονίκης». Δεκέμβριος 2002. Η έρευνα σχεδιάστηκε και πραγματοποιήθηκε από το ΤΕΑ στις θεραπευτικές μονάδες υποκατάστασης της Θεσσαλονίκης.
 • «Τηλεφωνική γραμμή SOS: Μάιος 2001-Απρίλιος 2002». Ιανουάριος 2003. Επεξεργασία και ανάλυση στοιχείων του αρχείου τηλεφωνικών κλήσεων της Γραμμής SOS 1031, με στόχο τη συλλογή πληροφοριών που αφορούν στην κίνηση της Υπηρεσίας, στο προφίλ των καλούντων καθώς και στα αναφερόμενα περιστατικά χρήσης ουσιών.
 • Διαφορές φύλου σε εξαρτημένους που εισήχθηκαν στο Πρόγραμμα Υποκατάστασης. Περίοδος διεξαγωγής: 2004. Στόχος της μελέτης ήταν η εξέταση των διαφορών μεταξύ γυναικών και ανδρών ασθενών του προγράμματος υποκατάστασης όσον αφορά στα προ-θεραπευτικά χαρακτηριστικά τους. Τα αποτελέσματα της έρευνας παρουσιάστηκαν στο 16ο Διεθνές Συνέδριο για την Εξάρτηση με θέμα «Ethnicity and Addiction» (Βιέννη, 7-10/9/04).
 • HIV οροθετικοί χρήστες ενδοφλέβιων ναρκωτικών (ΧΕΝ): Χαρακτηριστικά και πορεία στο Πρόγραμμα Υποκατάστασης του ΟΚΑΝΑ. Περίοδος διεξαγωγής: 2004. Στόχος ήταν η μελέτη των χαρακτηριστικών και της θεραπευτικής πορείας των οροθετικών ασθενών του Προγράμματος Υποκατάστασης. Τα αποτελέσματά της παρουσιάστηκαν στο 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο για το AIDS, (Αθήνα, 11-13/9/2004).
 • Χαρακτηριστικά ασθενών και διάρκεια θεραπείας ως παράγοντες πρόβλεψης του θεραπευτικού αποτελέσματος στο πρόγραμμα υποκατάστασης με μεθαδόνη. Περίοδος διεξαγωγής: 2004. Στόχος της μελέτης ήταν η διερεύνηση της σχέσης των προ-θεραπευτικών χαρακτηριστικών των ασθενών και της διάρκειας παραμονής τους στο πρόγραμμα με την έκβαση της θεραπείας τους. Το Τμήμα παρουσίασε τα αποτελέσματα της στο 9ο Συνέδριο του EASAR - European Association of Substance Abuse Research (Κέα, 14-16/5/04).

Ερευνες σε συνεργασία με άλλους φορείς στην Ελλάδα

 • «Συγκριτική μελέτη της κατάστασης του στοματογναθικού συστήματος σε ενεργούς χρήστες ψυχοδραστικών ουσιών, σε μέλη θεραπευτικών προγραμμάτων μεθαδόνης και σε απεξαρτημένους». Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από το Κέντρο Βοήθειας του ΟΚΑΝΑ σε συνεργασία με την Οδοντιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Το ΤΕΑ ανέλαβε τη στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων της μελέτης.
 • Στάση απέναντι στη χρήση ουσιών, τρόπος ψυχαγωγίας και βαθμός αυτό-εκτίμησης των φοιτητών. Περίοδος διεξαγωγής: 2004. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από το Συμβουλευτικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πειραιά και το ΤΕΑ ανέλαβε τη στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων. Στόχος της έρευνας ήταν η διερεύνηση της συσχέτισης μεταξύ του τρόπου ψυχαγωγίας των φοιτητών, της στάσης τους απέναντι στη χρήση ναρκωτικών ουσιών και του βαθμού αυτό-εκτίμησής τους.

 

Δείτε Επίσης: