Okana

Έρευνες και προγράμματα με τη συμμετοχή του ΟΚΑΝΑ

Έρευνα Αξιολόγησης Αναγκών Φυλακισμένων Τοξικομανών (ΟΚΑΝΑ, ΚΕΘΕΑ, 18ΑΝΩ, Φεβρουάριος 2011 –Ιούλιος 2012)

Η έρευνα αποτελεί μέρος της Πράξης 'Οργάνωση και Λειτουργία Θεραπευτικής Μονάδας Χορήγησης Υποκατάστατων στις Φυλακές Κορυδαλλού και Πάτρας για κρατούμενους παραβάτες του Νόμου περί Ναρκωτικών (υπόδικους-κατάδικους)' που υλοποιείται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013, από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», Άξονας Προτεραιότητας 13. Τα αποτελέσματα της έρευνας θα αποτελέσουν τη βάση σε ένα σύνολο προπαρασκευαστικών ενεργειών για τον ορθό σχεδιασμό και τη λειτουργία προγραμμάτων απεξάρτησης στο πλαίσιο των σωφρονιστικών καταστημάτων, τα οποία θα απευθύνονται σε κρατούμενους χρήστες ουσιών καθώς και σε αυτούς που έχουν πρόσφατα εγκλειστεί ενώ βρίσκονταν σε πρόγραμμα θεραπείας της εξάρτησης.

 

Αντιλήψεις των ουσιοεξαρτημένων γυναικών ως προς τις παρεχόμενες υπηρεσίες του Προγράμματος Υποκατάστασης και την κάλυψη των θεραπευτικών τους αναγκών (Ιούνιος 2012)

Η έρευνα πραγματοποιείται τη μέθοδο του εμπιστευτικού αυτοχορηγούμενου ερωτηματολογίου στις Μονάδες Υποκατάστασης της Αττικής και στη Μονάδα Κοινωνικής Επανένταξης Αθήνας με σκοπό την αποτελεσματικότερη ανταπόκριση των Υπηρεσιών του Οργανισμού στις ιδιαίτερες ανάγκες των γυναικών με προβλήματα ουσιοεξάρτησης, όσον αφορά την πρόληψη και τη θεραπεία.

 

Πανελλήνια Έρευνα στο Μαθητικό Πληθυσμό για τη Χρήση Εξαρτησιογόνων Ουσιών (ESPAD) (ΟΚΑΝΑ, ΕΠΙΨΥ, Κέντρα Πρόληψης, 2010-2014)

Η έρευνα αποτελεί πολύτιμη πηγή πληροφοριών για την πρόληψη του προβλήματος της χρήσης ουσιών κατά την περίοδο της εφηβείας, ενώ βοηθάει σημαντικά στην αξιολόγηση του αποτελέσματος των πολιτικών, που χαράσσονται σε αυτόν τον τομέα.


Διερεύνηση των διαφορετικών χαρακτηριστικών στην επιδημιολογία της εξάρτησης μεταξύ μεταναστών και Ελλήνων χρηστών τοξικών ουσιών (ΕΚΚΕ-ΟΚΑΝΑ, Φεβρουάριος-Ιούλιος 2011)

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Κοινωνικής Πολιτικής του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ), στο πλαίσιο Δράσεων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών 2009 (Προτεραιότητα 2, Δράση 2.4/09). Σκοπός της ήταν η ανίχνευση επιδημιολογικών διαφορών μεταξύ μεταναστών και Ελλήνων χρηστών τοξικών ουσιών που απευθύνονται στους φορείς απεξάρτησης για αναζήτηση θεραπευτικής βοήθειας ή προσεγγίζονται από αυτούς.


Υπηρεσίες Έγκαιρης Παρέμβασης σε Χρήστες Ενδοφλέβιων Ναρκωτικών και στις Υψηλού Κινδύνου Επαφές τους για την Αντιμετώπιση της Επιδημικής Έκρηξης HIV/AIDS στην Αθήνα (Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ΟΚΑΝΑ, ΚΕΕΛΠΝΟ, 2011-2013)

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα της δράσης είναι: α) η πλήρης αποσαφήνιση των επιδημιολογικών, δημογραφικών, συμπεριφορολογικών, κοινωνικών και ιολογικών χαρακτηριστικών της επιδημίας στους ΧΕΝ στην Αθήνα, β) η έγκαιρη παρέμβαση στους ΧΕΝ και στο άμεσο περιβάλλον τους (οροθετικοί και οροαρνητικοί) μέσω του οποίου τροφοδοτείται η μετάδοση, γ) εκτίμηση του επιπολασμού HIV-1 στους ΧΕΝ ανά τρίμηνο και δ) η αναστολή της επιδημικής έξαρσης.


MedNET Network: συνεργασία των χωρών της Μεσογείου για τα ναρκωτικά και τις εξαρτήσεις (Ομάδα Pompidou του Συμβουλίου της Ευρώπης, 2011-2014)

Στόχος: Η βελτίωση της ποιότητας εφαρμογής της πολιτικής για τα ναρκωτικά σε όλες τις συμμετέχουσες χώρες δίνοντας έμφαση στην επίδραση των πολιτισμικών παραγόντων στις πολιτικές παρέμβασης.


EXASS NET (Ομάδα Pompidou, 2011)

Στόχος: η σύνδεση των επαγγελματιών και των Μόνιμων Ανταποκριτών με τα ευρωπαϊκά αρμόδια κέντρα, που παρέχουν ενημέρωση όσον αφορά τις πρακτικές και την εφαρμογή πολιτικής σε θέματα άμεσου ενδιαφέροντος των κυβερνήσεων.


Κατάρτιση στελεχών διοίκησης από την Ευρώπη και τις ΗΠΑ αρμόδια για τη χάραξη πολιτικής σε θέματα ναρκωτικών (Ομάδα Pompidou, 2011)

Στόχος: Η διασύνδεση πολιτικής, έρευνας και πρακτικής εφαρμογής προκειμένου να ενισχυθεί η ικανότητα διοίκησης στο πλαίσιο της πολιτικής για τα ναρκωτικά.Η διευκόλυνση της παροχής τεχνογνωσίας και της ανάπτυξης δεξιοτήτων για μια πιο αποτελεσματική εφαρμογή, διαχείριση και αξιολόγηση των πολιτικών για τα ναρκωτικά και των σχετικών προγραμμάτων.


Ευρωπαϊκό συμβουλευτικό forum νεολαίας (Ομάδα Pompidou, 2011-2012)

Στόχος: η συνεισφορά στην ανάπτυξη ευρωπαϊκών πολιτικών για τα ναρκωτικά και η πρόταση ενεργειών για την εφαρμογή τους, σε ευθυγράμμιση με τις προτεραιότητες στον τομέα της αντιμετώπισης της εξάρτησης.


Πρόληψη της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών σε χώρους εργασίας (Ομάδα Pompidou, 2011-2012)

Στόχος: η διερεύνηση και η ορθή διαχείριση ατομικών ή περιβαλλοντικών παραγόντων υψηλού κινδύνου για κατανάλωση νόμιμων ή παράνομων ψυχοδραστικών ουσιών σε χώρους εργασίας, η αναβάθμιση της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των χωρών και η βελτίωση των διαπιστούμενων αδυναμιών σε εθνικό ή ευρωπαϊκό επίπεδο.


Ευρωπαϊκό βραβείο Πρόληψης 2012 (Ομάδα Pompidou, 2011-2012) (ανά διετία)

Στόχος: σε συνδυασμό με το Youth Forum, αναμένεται να συνεισφέρει στην ανάπτυξη αποτελεσματικών προγραμμάτων πρόληψης και να προσφέρει την ευκαιρία δημιουργίας συνεργασιών και καταγραφής αποτελεσματικών και καινοτόμων προσεγγίσεων.


Ad hoc Ομάδα Εργασίας Εμπειρογνωμόνων για την οδική ασφάλεια & τη θεραπεία με υποκατάστατα (Ομάδα Pompidou, 2011-2012)

Στόχος: η ενημέρωση για τις νέες απειλές στο πεδίο των πρόδρομων ουσιών.


DAD.NEΤ/DAWN: Drugs and Alcohol Women Network (United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute/UNICRI, 2011-2013)

Στόχος: ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ειδικών παρεμβάσεων για γυναίκες χρήστες ναρκωτικών & αλκοόλ.


ATOME (Access To Opioid Medication in Europe) (Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας/ΠΟΥ, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2011-2013)

Στόχος: η διεξαγωγή έρευνας αναφορικά με τους λόγους για τους οποίους τα οπιοειδή σκευάσματα, που χορηγούνται σε ισχυρό πόνο και για τη θεραπεία της εξάρτησης δεν είναι διαθέσιμα σε όλες τις χώρες ούτε χρησιμοποιούνται σε ικανοποιητικό βαθμό.Η σύνταξη ειδικών οδηγιών για κάθε χώρα προκειμένου να βελτιωθεί η διαθεσιμότητα και πρόσβαση σε ελεγχόμενα φάρμακα.


Η θεραπεία της χρόνιας ηπατίτιδας C στους ασθενείς που λαμβάνουν υποκατάστατα (Ιούλιος 2009)

Στόχος ήταν η μελέτη της ανταπόκρισης στη θεραπεία για την ηπατίτιδα των ενδοφλέβιων χρηστών που λαμβάνουν μεθαδόνη ή βουπρενορφίνη και η διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν το θεραπευτικό αποτέλεσμα.


Έρευνα Αξιολόγησης του Προγράμματος Ολοκληρωμένων Παρεμβάσεων υπέρ Ειδικών Μειονεκτουσών Ομάδων (Ιούλιος 2007 - Οκτώβριος 2008)

Η έρευνα αξιολόγησης πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 'Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις υπέρ Ειδικών Μειονεκτουσών Ομάδων (άτομα υπό απεξάρτηση και απεξαρτημένα από ουσίες) του Επιχειρησιακού Προγράμματος Απασχόλησης και Επαγγελματικής Κατάρτισης του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, (συγχρηματοδότηση ΕΚΤ και ΥΑΚΠ).


Έρευνα για την αποτελεσματικότητα των πολιτικών πρόληψης υποτροπής και συμβολή στην κοινωνική οικονομική ανάπτυξη (Σεπτέμβριος 2005 – Νοέμβριος 2007)

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας ΕQUAL, Ενέργεια ΙΙ «Ανάπτυξη Πολιτικών και Μέτρων για τη Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής των Ατόμων με Προβλήματα που συνδέονται με την Κατάχρηση Παράνομων Ουσιών», Α.Σ. ΈΝΤΑΞΗ, ΟΚΑΝΑ σε συνεργασία με ΕΚΤΕΠΝ (συντονιστής φορέας), ΚΕΘΕΑ, ΨΝΘ και ΨΝΑ. Σκοπός της μελέτης ήταν ο προσδιορισμός των αναγκών των φορέων παροχής υπηρεσιών κοινωνικής επανένταξης σε εργαλεία, μεθόδους και υποδομές για την αποτελεσματική υποστήριξη και ενδυνάμωση των ατόμων της ομάδας στόχου.


Διαφορές φύλου σε εξαρτημένους που εισήχθηκαν στο Πρόγραμμα Υποκατάστασης (Ιούνιος 2004)

Στόχος ήταν εξέταση των διαφορών μεταξύ γυναικών και ανδρών ασθενών του προγράμματος υποκατάστασης όσον αφορά τα προ-θεραπευτικά χαρακτηριστικά τους.


HIV οροθετικοί χρήστες ενδοφλέβιων ναρκωτικών (ΧΕΝ): Χαρακτηριστικά και πορεία στο Πρόγραμμα Υποκατάστασης του ΟΚΑΝΑ (Ιούνιος-Ιούλιος 2004)

Στόχος ήταν η μελέτη των χαρακτηριστικών και της θεραπευτικής πορείας των οροθετικών ασθενών του Προγράμματος Υποκατάστασης.


Χαρακτηριστικά ασθενών και διάρκεια θεραπείας ως παράγοντες πρόβλεψης του θεραπευτικού αποτελέσματος στο πρόγραμμα υποκατάστασης με μεθαδόνη (Απρίλιος 2004)

Στόχος ήταν η διερεύνηση της σχέσης των προ-θεραπευτικών χαρακτηριστικών των ασθενών και της διάρκειας παραμονής τους στο πρόγραμμα με την έκβαση της θεραπείας τους.


Στάση απέναντι στη χρήση ουσιών, τρόπος ψυχαγωγίας και βαθμός αυτό-εκτίμησης των φοιτητών (Οκτώβριος 2004)

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε το 2004 από το Συμβουλευτικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πειραιά σε συνεργασία με τον ΟΚΑΝΑ. Στόχος ήταν η διερεύνηση της συσχέτισης μεταξύ του τρόπου ψυχαγωγίας των φοιτητών, της στάσης τους απέναντι στη χρήση ναρκωτικών ουσιών και του βαθμού αυτό-εκτίμησής τους.


Πρόγραμμα ROSE - Μελέτη για τους χρήστες οπιοειδών υψηλού κινδύνου στην Ευρώπη (ROSE: Risk Opiate addicts Study_ Europe) (Φεβρουάριος 2003- Οκτώβριος 2004)

Πρόκειται για ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα στο οποίο συμμετείχαν ερευνητικά ινστιτούτα και πανεπιστημιακά ιδρύματα που ειδικεύονται στην έρευνα των εξαρτήσεων, από 11 ευρωπαϊκές χώρες. Η Ελλάδα εκπροσωπήθηκε από τον ΟΚΑΝΑ. Στόχος του προγράμματος ήταν η συλλογή επιδημιολογικών δεδομένων για τους υψηλού κινδύνου εξαρτημένους χρήστες οπιοειδών (χρήστες που είτε δεν λαμβάνουν θεραπεία είτε λαμβάνουν μη ικανοποιητική θεραπεία) και η αξιολόγηση της θεραπευτικής τους προσέγγισης.


Μέτρα Πρόληψης στις Ελληνικές Φυλακές για τη Μετάδοση Ασθενειών που σχετίζονται με τη Χρήση Ναρκωτικών (Φεβρουάριος-Οκτώβριος 2003)

Πρόκειται για μελέτη η οποία εκπονήθηκε στο πλαίσιο συνεργασίας του ΟΚΑΝΑ με το European Network on HIV/AIDS and Hepatitis Prevention in Prison και είχε ως στόχο τη διερεύνηση της κατάστασης στις ελληνικές φυλακές αναφορικά με τα ισχύοντα μέτρα πρόληψης σε σχέση με τις κατευθυντήριες γραμμές της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας (WHO) και του Ευρωπαϊκού Δικτύου για την Πρόληψη της Ηπατίτιδας και του HIV/AIDS στη Φυλακή.


Τηλεφωνική Γραμμή SOS: Μάιος 2001- Απρίλιος 2002 (Ιανουάριος 2003)

Πρόκειται για μελέτη των στοιχείων που προέκυψαν στη διάρκεια ενός έτους, από το αρχείο τηλεφωνικών κλήσεων της Γραμμής SOS 1031, αναφορικά με την κίνηση της υπηρεσίας, το προφίλ των καλούντων καθώς και τα αναφερόμενα περιστατικά χρήσης ουσιών και τις διαφαινόμενες ανάγκες παρέμβασης.


Πανελλήνια έρευνα για τις ανάγκες και τις δυνατότητες απασχόλησης των απεξαρτημένων ή/και υπό απεξάρτηση ατόμων (Σεπτέμβριος 2002-Οκτώβριος 2003)

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου Ι του Εθνικού Δικτύου Απασχολησιμότητας Απεξαρτημένων Ατόμων «Προοπτική», της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας "EQUAL" σε συνεργασία με ΕΚΤΕΠΝ (συντονιστής φορέας) ΚΕΘΕΑ, ΟΑΕΔ, ΨΝΘ και ΨΝΑ. Στόχος ήταν ο προσδιορισμός των αναγκών απασχόλησης των απεξαρτημένων ή/και υπό απεξάρτηση ατόμων σε αναβαθμισμένες υπηρεσίες προώθησης στην αγορά εργασίας.


Συγκριτική μελέτη της κατάστασης του στοματογναθικού συστήματος σε ενεργούς χρήστες ψυχοδραστικών ουσιών, σε μέλη θεραπευτικών προγραμμάτων μεθαδόνης και απεξαρτημένους, (Κέντρο Βοήθειας και Οδοντιατρική Σχολή Αθηνών, Ιούνιος 2002)


Έρευνα Ικανοποίησης Ασθενών του Προγράμματος Υποκατάστασης (Απρίλιος 2002, Δεκέμβριος 2002)

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στις Μονάδες Υποκατάστασης Αττικής τον Απρίλιο του 2002 και στις Μονάδες Υποκατάστασης Θεσσαλονίκης το Δεκέμβριο της ίδιας χρονιάς. Η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο του εμπιστευτικού αυτοχορηγούμενου ερωτηματολογίου. Στόχος της έρευνας ήταν η διερεύνηση του βαθμού ικανοποίησης των ασθενών ως προς τις παρεχόμενες υπηρεσίες του προγράμματος μεθαδόνης.


Ευρω-Χιονοστιβάδα ΙΙ (Euro_Snowball II:AIDS and Hepatitis peers prevention among drug users) (Ιανουάριος 2002)

Πρόκειται για ευρωπαϊκό πρόγραμμα στο οποίο συμμετείχε ο ΟΚΑΝΑ και το οποίο πραγματοποιήθηκε από 20/12/2000 έως 19/4/2002 από την Υπηρεσία Street Work του Κέντρου Βοήθειας. Στόχος του προγράμματος ήταν η προσέγγιση των χρηστών και η μετάδοση μηνυμάτων για την ασφαλή χρήση και την πρόληψη της μετάδοσης μολυσματικών ασθενειών.


Η στάση των φοιτητών του Πανεπιστημίου Πειραιώς απέναντι στη χρήση ουσιών: αναγκαιότητα εφαρμογής της Πρόληψης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (Αύγουστος 2001)

Το Τμήμα Εφαρμογών Πρόληψης ΟΚΑΝΑ πραγματοποίησε έρευνα στους φοιτητές του Πανεπιστημίου Πειραιώς το Μάρτιο του 2001 με θέμα τη στάση τους απέναντι στη χρήση ουσιών και την αναγκαιότητα εφαρμογής πρόληψης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος 'Αway from home: drug prevention among university students'. Στόχος του Προγράμματος ήταν η αξιοποίηση και η αναβάθμιση των υπηρεσιών για την πρόληψη της χρήσης ναρκωτικών και αλκοόλ στο φοιτητικό πληθυσμό.

Έρευνες και προγράμματα με τη συμμετοχή του ΟΚΑΝΑ

Έρευνα Αξιολόγησης Αναγκών Φυλακισμένων Τοξικομανών (ΟΚΑΝΑ, ΚΕΘΕΑ, 18ΑΝΩ, Φεβρουάριος 2011 –Ιούλιος 2012)

Η έρευνα αποτελεί μέρος της Πράξης ‘Οργάνωση και Λειτουργία Θεραπευτικής Μονάδας Χορήγησης Υποκατάστατων στις Φυλακές Κορυδαλλού και Πάτρας για κρατούμενους παραβάτες του Νόμου περί Ναρκωτικών (υπόδικους-κατάδικους)’ που υλοποιείται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013, από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», Άξονας Προτεραιότητας 13. Τα αποτελέσματα της έρευνας θα αποτελέσουν τη βάση σε ένα σύνολο προπαρασκευαστικών ενεργειών για τον ορθό σχεδιασμό και τη λειτουργία προγραμμάτων απεξάρτησης στο πλαίσιο των σωφρονιστικών καταστημάτων, τα οποία θα απευθύνονται σε κρατούμενους χρήστες ουσιών καθώς και σε αυτούς που έχουν πρόσφατα εγκλειστεί ενώ βρίσκονταν σε πρόγραμμα θεραπείας της εξάρτησης.

 

Αντιλήψεις των ουσιοεξαρτημένων γυναικών ως προς τις παρεχόμενες υπηρεσίες του Προγράμματος Υποκατάστασης και την κάλυψη των θεραπευτικών τους αναγκών’  (Ιούνιος 2012)

Η έρευνα πραγματοποιείται τη μέθοδο του εμπιστευτικού αυτοχορηγούμενου ερωτηματολογίου στις Μονάδες Υποκατάστασης της Αττικής και στη Μονάδα Κοινωνικής Επανένταξης Αθήνας με σκοπό την αποτελεσματικότερη ανταπόκριση των Υπηρεσιών του Οργανισμού στις ιδιαίτερες ανάγκες των γυναικών με προβλήματα ουσιοεξάρτησης, όσον αφορά την πρόληψη και τη θεραπεία.

 

Πανελλήνια  Έρευνα στο Μαθητικό Πληθυσμό για τη Χρήση Εξαρτησιογόνων Ουσιών (ESPAD) (ΟΚΑΝΑ, ΕΠΙΨΥ, Κέντρα Πρόληψης, 2010-2014)

Η έρευνα αποτελεί πολύτιμη πηγή πληροφοριών για την πρόληψη του προβλήματος της χρήσης ουσιών κατά την περίοδο της εφηβείας, ενώ βοηθάει σημαντικά στην αξιολόγηση του αποτελέσματος των πολιτικών, που χαράσσονται σε αυτόν τον τομέα.

 

Διερεύνηση των διαφορετικών χαρακτηριστικών στην επιδημιολογία της εξάρτησης μεταξύ μεταναστών και Ελλήνων χρηστών τοξικών ουσιών (ΕΚΚΕ-ΟΚΑΝΑ, Φεβρουάριος-Ιούλιος 2011)

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Κοινωνικής Πολιτικής του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ), στο πλαίσιο Δράσεων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών 2009 (Προτεραιότητα 2, Δράση 2.4/09). Σκοπός της ήταν η ανίχνευση επιδημιολογικών διαφορών μεταξύ μεταναστών και Ελλήνων χρηστών τοξικών ουσιών που απευθύνονται στους φορείς απεξάρτησης για αναζήτηση θεραπευτικής βοήθειας ή προσεγγίζονται από αυτούς.

 

Υπηρεσίες Έγκαιρης Παρέμβασης σε Χρήστες Ενδοφλέβιων Ναρκωτικών και στις Υψηλού Κινδύνου Επαφές τους για την Αντιμετώπιση της Επιδημικής Έκρηξης HIV/AIDS στην Αθήνα (Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ΟΚΑΝΑ, ΚΕΕΛΠΝΟ, 2011-2013)

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα της δράσης είναι: α) η πλήρης αποσαφήνιση των επιδημιολογικών, δημογραφικών, συμπεριφορολογικών, κοινωνικών και ιολογικών χαρακτηριστικών της επιδημίας στους ΧΕΝ στην Αθήνα, β) η έγκαιρη παρέμβαση στους ΧΕΝ και στο άμεσο περιβάλλον τους (οροθετικοί και οροαρνητικοί) μέσω του οποίου τροφοδοτείται η μετάδοση, γ) εκτίμηση του επιπολασμού HIV-1 στους ΧΕΝ ανά τρίμηνο και δ) η αναστολή της επιδημικής έξαρσης.

 

MedNET Network: συνεργασία των χωρών της Μεσογείου για τα ναρκωτικά και τις εξαρτήσεις (Ομάδα Pompidou του Συμβουλίου της Ευρώπης, 2011-2014)

Στόχος: Η βελτίωση της ποιότητας εφαρμογής της πολιτικής για τα ναρκωτικά σε όλες τις συμμετέχουσες χώρες δίνοντας έμφαση στην επίδραση των πολιτισμικών παραγόντων στις πολιτικές παρέμβασης. 

 

EXASS NET  (Ομάδα Pompidou, 2011)

Στόχος: η σύνδεση των επαγγελματιών και των Μόνιμων Ανταποκριτών  με τα ευρωπαϊκά αρμόδια κέντρα, που παρέχουν ενημέρωση όσον αφορά τις πρακτικές και την εφαρμογή πολιτικής σε θέματα άμεσου ενδιαφέροντος των κυβερνήσεων. 

 

Κατάρτιση στελεχών διοίκησης από την Ευρώπη και τις ΗΠΑ αρμόδια για τη χάραξη πολιτικής σε θέματα ναρκωτικών (Ομάδα Pompidou, 2011)

Στόχος: Η διασύνδεση πολιτικής, έρευνας και πρακτικής εφαρμογής προκειμένου να ενισχυθεί η ικανότητα διοίκησης στο πλαίσιο της πολιτικής για τα ναρκωτικά.

Η διευκόλυνση της παροχής τεχνογνωσίας και της ανάπτυξης δεξιοτήτων για μια πιο αποτελεσματική εφαρμογή, διαχείριση και αξιολόγηση των πολιτικών για τα ναρκωτικά και των σχετικών προγραμμάτων.

 

Ευρωπαϊκό συμβουλευτικό forum νεολαίας (Ομάδα Pompidou, 2011-2012)

Στόχος: η συνεισφορά στην ανάπτυξη ευρωπαϊκών πολιτικών για τα ναρκωτικά και η πρόταση ενεργειών για την εφαρμογή τους, σε ευθυγράμμιση με τις προτεραιότητες στον τομέα της αντιμετώπισης της εξάρτησης.

 

Πρόληψη της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών σε χώρους εργασίας (Ομάδα Pompidou, 2011-2012)

Στόχος: η διερεύνηση και η ορθή διαχείριση ατομικών ή περιβαλλοντικών παραγόντων υψηλού κινδύνου για κατανάλωση νόμιμων ή παράνομων ψυχοδραστικών ουσιών σε χώρους εργασίας, η αναβάθμιση της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των χωρών και η βελτίωση των διαπιστούμενων αδυναμιών σε εθνικό ή ευρωπαϊκό επίπεδο.

 

Ευρωπαϊκό βραβείο Πρόληψης 2012 (Ομάδα Pompidou, 2011-2012) (ανά διετία)

Στόχος: σε συνδυασμό με το Youth Forum, αναμένεται να συνεισφέρει στην ανάπτυξη αποτελεσματικών προγραμμάτων πρόληψης και να προσφέρει την ευκαιρία δημιουργίας συνεργασιών και καταγραφής αποτελεσματικών και καινοτόμων προσεγγίσεων.

 

Ad hoc Ομάδα Εργασίας Εμπειρογνωμόνων για την οδική ασφάλεια & τη θεραπεία με υποκατάστατα (Ομάδα Pompidou, 2011-2012)

Στόχος: η ενημέρωση για τις νέες απειλές στο πεδίο των πρόδρομων ουσιών.

 

DAD.NEΤ/DAWN: Drugs and Alcohol Women Network (United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute/UNICRI, 2011-2013)

Στόχος: ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ειδικών παρεμβάσεων για γυναίκες χρήστες ναρκωτικών & αλκοόλ.

 

ATOME (Access To Opioid Medication in Europe) (Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας/ΠΟΥ, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2011-2013)

Στόχος: η διεξαγωγή έρευνας αναφορικά με τους λόγους για τους οποίους τα οπιοειδή σκευάσματα, που χορηγούνται σε ισχυρό πόνο και για τη θεραπεία της εξάρτησης δεν είναι διαθέσιμα σε όλες τις χώρες ούτε χρησιμοποιούνται σε ικανοποιητικό βαθμό.

Η σύνταξη ειδικών οδηγιών για κάθε χώρα προκειμένου να βελτιωθεί η διαθεσιμότητα και πρόσβαση σε ελεγχόμενα φάρμακα.

 

Η θεραπεία της χρόνιας ηπατίτιδας C στους ασθενείς που λαμβάνουν υποκατάστατα (Ιούλιος 2009)

Στόχος ήταν η μελέτη της ανταπόκρισης στη θεραπεία για την ηπατίτιδα  των ενδοφλέβιων χρηστών που λαμβάνουν μεθαδόνη ή βουπρενορφίνη και η διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν το θεραπευτικό αποτέλεσμα. 

 

Έρευνα Αξιολόγησης του Προγράμματος Ολοκληρωμένων Παρεμβάσεων υπέρ Ειδικών Μειονεκτουσών Ομάδων (Ιούλιος 2007 - Οκτώβριος 2008)

Η έρευνα αξιολόγησης πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις υπέρ Ειδικών Μειονεκτουσών Ομάδων (άτομα υπό απεξάρτηση και απεξαρτημένα από ουσίες) του Επιχειρησιακού Προγράμματος Απασχόλησης και Επαγγελματικής Κατάρτισης του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, (συγχρηματοδότηση ΕΚΤ και ΥΑΚΠ).

 

Έρευνα για την αποτελεσματικότητα των πολιτικών πρόληψης υποτροπής και συμβολή στην κοινωνική οικονομική ανάπτυξη (Σεπτέμβριος 2005 – Νοέμβριος 2007)

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας ΕQUAL, Ενέργεια ΙΙ «Ανάπτυξη Πολιτικών και Μέτρων για τη Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής των Ατόμων με Προβλήματα που συνδέονται με την Κατάχρηση Παράνομων Ουσιών», Α.Σ. ΈΝΤΑΞΗ, ΟΚΑΝΑ σε συνεργασία με ΕΚΤΕΠΝ (συντονιστής φορέας), ΚΕΘΕΑ,  ΨΝΘ και ΨΝΑ. Σκοπός της μελέτης ήταν ο προσδιορισμός των αναγκών των φορέων παροχής υπηρεσιών κοινωνικής επανένταξης σε εργαλεία, μεθόδους και υποδομές για την αποτελεσματική υποστήριξη και ενδυνάμωση των ατόμων της ομάδας στόχου.

 

Διαφορές φύλου σε εξαρτημένους που εισήχθηκαν στο Πρόγραμμα Υποκατάστασης (Ιούνιος 2004)

Στόχος ήταν εξέταση των διαφορών μεταξύ  γυναικών και ανδρών ασθενών του προγράμματος υποκατάστασης όσον αφορά τα προ-θεραπευτικά χαρακτηριστικά τους.

 

HIV οροθετικοί χρήστες ενδοφλέβιων ναρκωτικών (ΧΕΝ): Χαρακτηριστικά και πορεία στο Πρόγραμμα Υποκατάστασης του ΟΚΑΝΑ (Ιούνιος-Ιούλιος 2004)

Στόχος ήταν η μελέτη των  χαρακτηριστικών και της θεραπευτικής πορείας των οροθετικών ασθενών του Προγράμματος Υποκατάστασης.

 

Χαρακτηριστικά ασθενών και διάρκεια θεραπείας ως παράγοντες πρόβλεψης του θεραπευτικού αποτελέσματος στο πρόγραμμα υποκατάστασης με μεθαδόνη (Απρίλιος 2004)

Στόχος ήταν η διερεύνηση της σχέσης των προ-θεραπευτικών χαρακτηριστικών των ασθενών και της διάρκειας παραμονής τους στο πρόγραμμα με την έκβαση της θεραπείας τους.

 

Στάση απέναντι στη χρήση ουσιών, τρόπος ψυχαγωγίας και βαθμός αυτό-εκτίμησης των φοιτητών (Οκτώβριος 2004)

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε το 2004 από το Συμβουλευτικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πειραιά σε συνεργασία με τον ΟΚΑΝΑ. Στόχος ήταν η διερεύνηση της συσχέτισης μεταξύ του τρόπου ψυχαγωγίας των φοιτητών, της στάσης τους απέναντι στη χρήση ναρκωτικών ουσιών και του βαθμού αυτό-εκτίμησής τους.

 

Πρόγραμμα ROSE - Μελέτη για τους χρήστες οπιοειδών υψηλού κινδύνου στην Ευρώπη (ROSE: Risk Opiate addicts Study_ Europe) (Φεβρουάριος 2003- Οκτώβριος 2004)

Πρόκειται για ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα στο οποίο συμμετείχαν ερευνητικά ινστιτούτα και πανεπιστημιακά ιδρύματα που ειδικεύονται στην έρευνα των εξαρτήσεων, από 11 ευρωπαϊκές χώρες. Η Ελλάδα εκπροσωπήθηκε από τον ΟΚΑΝΑ. Στόχος του προγράμματος ήταν η συλλογή επιδημιολογικών δεδομένων για τους υψηλού κινδύνου εξαρτημένους χρήστες οπιοειδών (χρήστες που είτε δεν λαμβάνουν θεραπεία είτε λαμβάνουν μη ικανοποιητική θεραπεία) και η αξιολόγηση της θεραπευτικής τους προσέγγισης.

 

Μέτρα Πρόληψης στις Ελληνικές Φυλακές για τη Μετάδοση Ασθενειών που σχετίζονται με τη Χρήση Ναρκωτικών (Φεβρουάριος-Οκτώβριος 2003)

Πρόκειται για μελέτη η οποία εκπονήθηκε στο πλαίσιο συνεργασίας του ΟΚΑΝΑ με το European Network on HIV/AIDS and Hepatitis Prevention in Prison και είχε ως στόχο τη διερεύνηση της κατάστασης στις ελληνικές φυλακές αναφορικά με τα ισχύοντα μέτρα πρόληψης σε σχέση με τις κατευθυντήριες γραμμές της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας (WHO) και του Ευρωπαϊκού Δικτύου για την Πρόληψη της Ηπατίτιδας και του HIV/AIDS στη Φυλακή.

 

Τηλεφωνική Γραμμή SOS: Μάιος 2001- Απρίλιος 2002 (Ιανουάριος 2003)

Πρόκειται για μελέτη των στοιχείων που προέκυψαν στη διάρκεια ενός έτους, από το αρχείο τηλεφωνικών κλήσεων της Γραμμής SOS 1031, αναφορικά με την κίνηση της υπηρεσίας, το προφίλ των καλούντων καθώς και τα αναφερόμενα περιστατικά χρήσης ουσιών και τις διαφαινόμενες ανάγκες παρέμβασης.

 

Πανελλήνια έρευνα για τις ανάγκες και τις δυνατότητες απασχόλησης των απεξαρτημένων ή/και υπό απεξάρτηση ατόμων (Σεπτέμβριος 2002-Οκτώβριος 2003) 

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου Ι του Εθνικού Δικτύου Απασχολησιμότητας Απεξαρτημένων Ατόμων «Προοπτική», της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας “EQUAL” σε συνεργασία με ΕΚΤΕΠΝ (συντονιστής φορέας) ΚΕΘΕΑ, ΟΑΕΔ, ΨΝΘ και ΨΝΑ. Στόχος ήταν ο προσδιορισμός των αναγκών απασχόλησης των απεξαρτημένων ή/και υπό απεξάρτηση ατόμων σε αναβαθμισμένες  υπηρεσίες προώθησης στην αγορά εργασίας.

 

Συγκριτική μελέτη της κατάστασης του στοματογναθικού συστήματος σε ενεργούς χρήστες ψυχοδραστικών ουσιών, σε μέλη θεραπευτικών προγραμμάτων μεθαδόνης και απεξαρτημένους, (Κέντρο Βοήθειας και Οδοντιατρική Σχολή Αθηνών, Ιούνιος 2002)

 

Έρευνα Ικανοποίησης Ασθενών του Προγράμματος Υποκατάστασης (Απρίλιος 2002, Δεκέμβριος 2002) 

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στις Μονάδες Υποκατάστασης Αττικής τον Απρίλιο του 2002 και στις Μονάδες Υποκατάστασης Θεσσαλονίκης το Δεκέμβριο της ίδιας χρονιάς. Η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο του εμπιστευτικού αυτοχορηγούμενου ερωτηματολογίου. Στόχος της έρευνας ήταν η διερεύνηση του βαθμού ικανοποίησης των ασθενών ως προς τις παρεχόμενες υπηρεσίες του προγράμματος μεθαδόνης.

 

Ευρω-Χιονοστιβάδα ΙΙ (Euro_Snowball II:AIDS and Hepatitis peers prevention among drug users) (Ιανουάριος 2002)

Πρόκειται για ευρωπαϊκό πρόγραμμα στο οποίο συμμετείχε ο ΟΚΑΝΑ και το οποίο  πραγματοποιήθηκε από 20/12/2000 έως 19/4/2002 από την Υπηρεσία Street Work του Κέντρου Βοήθειας. Στόχος του προγράμματος ήταν η προσέγγιση των χρηστών και η μετάδοση μηνυμάτων για την ασφαλή χρήση και την πρόληψη της μετάδοσης μολυσματικών ασθενειών.

 

Η στάση των φοιτητών του Πανεπιστημίου Πειραιώς απέναντι στη χρήση ουσιών: αναγκαιότητα εφαρμογής της Πρόληψης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (Αύγουστος  2001)

Το Τμήμα Εφαρμογών Πρόληψης ΟΚΑΝΑ πραγματοποίησε έρευνα στους φοιτητές του Πανεπιστημίου Πειραιώς το Μάρτιο του 2001 με θέμα τη στάση τους απέναντι στη χρήση ουσιών και την αναγκαιότητα εφαρμογής πρόληψης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος ‘Αway from home: drug prevention among university students’. Στόχος του Προγράμματος ήταν η αξιοποίηση και η αναβάθμιση των υπηρεσιών για την πρόληψη της χρήσης ναρκωτικών και αλκοόλ στο φοιτητικό πληθυσμό.