ΕΣΠΑ 2014 - 2020

O Οργανισμός κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ) έχει λάβει Διαχειριστική Επάρκεια από την Ειδική Υπηρεσία του τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΥτΥΚΑ) για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων τύπου Β (έργα χωρίς τεχνικό αντικείμενο) και τύπου Γ (για ειδικές δράσεις). Επιπλέον, έχει αναπτύξει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (ISO 9001:2015) με πεδίο εφαρμογής δραστηριότητες των Διοικητικών Υπηρεσιών και της Διαχείρισης (συγχρηματοδοτούμενων) έργων για Δημόσια έργα Προμηθειών και Υπηρεσιών.

Στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, έως σήμερα έχουν εγκριθεί συνολικά 15 πράξεις εκ των οποίων 14 από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα των Περιφερειών της χώρας στον άξονα προτεραιότητας «Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού – ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση», θεματικός στόχος «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της καταπολέμησης της φτώχειας και κάθε διάκρισης» και 1 πράξη από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας.

 ESPA

Αναλυτικά οι πράξεις που έχουν εγκριθεί με Δικαιούχο τον Οργανισμό είναι οι ακόλουθες:

Τίτλος Υποέργου: Ενίσχυση του ΟΚΑΝΑ με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στην κρίση λόγω της επιδημίας COVID-19

Τίτλος Πράξης: Ενίσχυση των Φορέων Υγείας με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στις ανάγκες λόγω της επιδημίας COVID-19 στην Περιφέρεια  Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης

Κωδ. ΟΠΣ:5067799

Η πράξη εντάσσεται στο Εθνικό Σχέδιο του Υπουργείου Υγείας για τον περιορισμό της εξάπλωσης της επιδημίας της νόσου COVID-19 και την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της, σε συνέχεια των δύο ΠΝΠ της 11-03-2020 (ΦΕΚ55/Α/11-03-2020) και της 14-3-2020 (ΦΕΚ 64/Α/14-3-2020) που κυρώθηκαν με το Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 46/Α/3-4-2020).  Συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ε.Ε. μέσω του Ε.Π. της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Η δράση αποσκοπεί στην λειτουργική ετοιμότητα και ανθεκτικότητα του συστήματος υγείας στο πλαίσιο της υγειονομικής κρίσης λόγω COVID-19. Ειδικότερα  η  ενδυνάμωση των φορέων και του προσωπικού έχει στόχο την αποτελεσματικότερη ανταπόκριση  στις ανάγκες των ατόμων που νοσούν, στην ενίσχυση των επαγγελματιών με νέο προσωπικό για περιορισμό  του κινδύνου  εξουθένωσης στην εργασία,  περιορισμό κινδύνου μετάδοσης, για δυνατότητα απομάκρυνσης από την εργασία αν απαιτηθεί κατά το δυνατόν διατήρηση της παροχής υπηρεσιών υγείας για άλλες νόσους.

Το φυσικό αντικείμενο του υποέργου είναι η πρόσληψη πρόσθετου επικουρικού προσωπικού, ιατρικού, νοσηλευτικού, λοιπού, βοηθητικού και πάσης φύσεως προσωπικού για την ενίσχυση και ενδυνάμωση του Φορέα Υγείας «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ (ΟΚΑΝΑ)» στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με προσωπικό εννέα (9) επαγγελματιών μέχρι σήμερα, προκειμένου να ανταποκριθεί στην αποτελεσματική διαχείριση περιστατικών νόσου COVID-19, σε προσερχόμενους για άλλη νόσηση τυχόν προσυμπτωματικούς ή και ασυμπτωματικούς της COVID-19 και για να προσφέρουν υπηρεσίες σε ασθενείς με χρόνια νοσήματα, προλαμβάνοντας με αυτό τον τρόπο τον αποκλεισμό πρόσβασης του πληθυσμού με χρόνια ή άλλα έκτακτα προβλήματα από υπηρεσίες υγείας. Η Πράξη συγχρηματοδοτεί μέρος από το συνολικό προσλαμβανόμενο προσωπικό για την επιδημία CoViD-19 στον ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ (ΟΚΑΝΑ) – ΝΠΙΔ.

Κύριος της πράξης είναι το Υπουργείο Υγείας.

Συντονιστής Δικαιούχος της πράξης είναι η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Υγείας. Συνδικαιούχος είναι ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ (ΟΚΑΝΑ) – ΝΠΙΔ.

 Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Τίτλος Υποέργου: Ενίσχυση του ΟΚΑΝΑ με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στην κρίση λόγω της επιδημίας COVID-19

Τίτλος Πράξης: Ενίσχυση των Φορέων Υγείας με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στις ανάγκες λόγω της επιδημίας COVID-19 στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Κωδ. ΟΠΣ: 5070518

Η πράξη εντάσσεται στο Εθνικό Σχέδιο του Υπουργείου Υγείας για τον περιορισμό της εξάπλωσης της επιδημίας της νόσου COVID-19 και την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της, σε συνέχεια των δύο ΠΝΠ της 11-03-2020 (ΦΕΚ55/Α/11-03-2020) και της 14-3-2020 (ΦΕΚ 64/Α/14-3-2020) που κυρώθηκαν με το Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 46/Α/3-4-2020). Συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ε.Ε. μέσω του Ε.Π. της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Η δράση αποσκοπεί στην λειτουργική ετοιμότητα και ανθεκτικότητα του συστήματος υγείας στο πλαίσιο της υγειονομικής κρίσης λόγω COVID-19. Ειδικότερα η ενδυνάμωση των φορέων και του προσωπικού έχει στόχο την αποτελεσματικότερη ανταπόκριση στις ανάγκες των ατόμων που νοσούν, στην ενίσχυση των επαγγελματιών με νέο προσωπικό για περιορισμό του κινδύνου εξουθένωσης στην εργασία, περιορισμό κινδύνου μετάδοσης, για δυνατότητα απομάκρυνσης από την εργασία αν απαιτηθεί κατά το δυνατόν διατήρηση της παροχής υπηρεσιών υγείας για άλλες νόσους.

Το φυσικό αντικείμενο του υποέργου είναι η πρόσληψη πρόσθετου επικουρικού προσωπικού, ιατρικού, νοσηλευτικού, λοιπού, βοηθητικού και πάσης φύσεως προσωπικού για την ενίσχυση και ενδυνάμωση του Φορέα Υγείας «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ (ΟΚΑΝΑ)» στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, με προσωπικό ενός (1) επαγγελματία μέχρι σήμερα, προκειμένου να ανταποκριθεί στην αποτελεσματική διαχείριση περιστατικών νόσου COVID-19, σε προσερχόμενους για άλλη νόσηση τυχόν προσυμπτωματικούς ή και ασυμπτωματικούς της COVID-19 και για να προσφέρουν υπηρεσίες σε ασθενείς με χρόνια νοσήματα, προλαμβάνοντας με αυτό τον τρόπο τον αποκλεισμό πρόσβασης του πληθυσμού με χρόνια ή άλλα έκτακτα προβλήματα από υπηρεσίες υγείας. Η Πράξη συγχρηματοδοτεί μέρος από το συνολικό προσλαμβανόμενο προσωπικό για την επιδημία CoViD-19 στον ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ (ΟΚΑΝΑ) - ΝΠΙΔ.

Κύριος της πράξης είναι το Υπουργείο Υγείας. Συντονιστής Δικαιούχος της πράξης είναι η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Υγείας. Συνδικαιούχος είναι ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ (ΟΚΑΝΑ) - ΝΠΙΔ.

 Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Τίτλος Υποέργου: Ενίσχυση του OKANA με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στην κρίση λόγω της επιδημίας COVID-19

Τίτλος Πράξης: Ενίσχυση των Φορέων Υγείας με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στις ανάγκες λόγω της επιδημίας COVID-19 στην Περιφέρεια Θεσσαλίας

Κωδ. ΟΠΣ: 5070510

Η πράξη εντάσσεται στο Εθνικό Σχέδιο του Υπουργείου Υγείας για τον περιορισμό της εξάπλωσης της επιδημίας της νόσου COVID-19 και την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της, σε συνέχεια των δύο ΠΝΠ της 11-03-2020 (ΦΕΚ55/Α/11-03-2020) και της 14-3-2020 (ΦΕΚ 64/Α/14-3-2020) που κυρώθηκαν με το Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 46/Α/3-4-2020). Συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ε.Ε. μέσω του Ε.Π. της Περιφέρειας Θεσσαλίας, Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Η δράση αποσκοπεί στην λειτουργική ετοιμότητα και ανθεκτικότητα του συστήματος υγείας στο πλαίσιο της υγειονομικής κρίσης λόγω COVID-19. Ειδικότερα η ενδυνάμωση των φορέων και του προσωπικού έχει στόχο την αποτελεσματικότερη ανταπόκριση στις ανάγκες των ατόμων που νοσούν, στην ενίσχυση των επαγγελματιών με νέο προσωπικό για περιορισμό του κινδύνου εξουθένωσης στην εργασία, περιορισμό κινδύνου μετάδοσης, για δυνατότητα απομάκρυνσης από την εργασία αν απαιτηθεί κατά το δυνατόν διατήρηση της παροχής υπηρεσιών υγείας για άλλες νόσους.

Το φυσικό αντικείμενο του υποέργου είναι η πρόσληψη πρόσθετου επικουρικού προσωπικού, ιατρικού, νοσηλευτικού, λοιπού, βοηθητικού και πάσης φύσεως προσωπικού για την ενίσχυση και ενδυνάμωση του Φορέα Υγείας «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ (ΟΚΑΝΑ)» στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, με προσωπικό επτά (7) επαγγελματιών μέχρι σήμερα, προκειμένου να ανταποκριθεί στην αποτελεσματική διαχείριση περιστατικών νόσου COVID-19, σε προσερχόμενους για άλλη νόσηση τυχόν προσυμπτωματικούς ή και ασυμπτωματικούς της COVID-19 και για να προσφέρουν υπηρεσίες σε ασθενείς με χρόνια νοσήματα, προλαμβάνοντας με αυτό τον τρόπο τον αποκλεισμό πρόσβασης του πληθυσμού με χρόνια ή άλλα έκτακτα προβλήματα από υπηρεσίες υγείας. Η Πράξη συγχρηματοδοτεί μέρος από το συνολικό προσλαμβανόμενο προσωπικό για την επιδημία CoViD-19 στον ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ (ΟΚΑΝΑ) – ΝΠΙΔ.

Κύριος της πράξης είναι το Υπουργείο Υγείας. Συντονιστής Δικαιούχος της πράξης είναι η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Υγείας. Συνδικαιούχος είναι ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ (ΟΚΑΝΑ) – ΝΠΙΔ.

 Περιφέρεια Θεσσαλίας

"Πρόγραμμα Υπηρεσιών Πρόληψης" με κωδικό ΟΠΣ 5053814 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020 ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 4 «Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή - ΕΚΤ», Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Το παρόν Έργο αποσκοπεί στην ολιστική προσέγγιση των άμεσων αναγκών του περιθωριοποιημένου πληθυσμού και αποσκοπεί στην ενίσχυση της δράσης των Κέντρων Πρόληψης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με την πρόσληψη νέου προσωπικού.

Φορέας Χρηματοδότησης: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Συνολικός εγκεκριμένος προϋπολογισμός Πράξης: 449.656€

 

Σκοπός:

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 • Διερεύνηση και αποτύπωση υφιστάμενων και αναδυόμενων αναγκών ψυχοκοινωνικής υγείας

Θα υλοποιηθεί η κατά το δυνατόν ακριβέστερη αποτύπωση της κατάστασης σε πολύ τοπικό επίπεδο, μέσω της συνεργασίας του ΟΚΑΝΑ και του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Ψυχικής Υγείας Νευροεπιστημών και Ιατρικής Ακρίβειας (ΕΠΙΨΥ) και ειδικότερα του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά (ΕΚΠΤΕΠΝ).

 • Σχέδιο Δράσης για την Υλοποίηση της Πράξης

Το Σχέδιο Δράσης θα αφορά στη λεπτομερή καταγραφή των παρεμβάσεων με το αντίστοιχο χρονοδιάγραμμα ανά ομάδα– στόχο και την περιοχή παρέμβασης. Επιπλέον θα Εκπονηθεί Ενιαίο Μεθοδολογικό Πλαίσιο διακρίβωσης ενεργειών πρόληψης υφιστάμενων ή/και νέων μορφών εξαρτήσεων.

 • Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών προς τις ομάδες - στόχο

Αξιοποιώντας τα Κέντρα Πρόληψης & Ψυχοκοινωνικής Υγείας, θα επιδιωχθεί αύξηση και διεύρυνση των παρεμβάσεων σε μαθητές και εκπαιδευτικούς Α'θμιας και Β'θμιας εκπαίδευσης, αλλά και στην ευρύτερη κοινότητα

 • Ανάπτυξη ενημερωτικού υλικού ανά ομάδα– στόχο

Θα παραχθεί το κατάλληλο υποστηρικτικό ενημερωτικό ή/και εκπαιδευτικό υλικό το οποίο θα αφορά στην ευαισθητοποίηση, ενημέρωση και εκπαίδευση των ωφελουμένων καθώς και εκπαιδευτικό υλικό για τους εμπλεκόμενους πολλαπλασιαστές πολιτικής πρόληψης.

 • Δικτύωση Κέντρων Πρόληψης με δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ)

Θα ενισχυθεί περαιτέρω η δικτύωση των Κέντρων Πρόληψης με τοπικούς φορείς, με την πανεπιστημιακή κοινότητα καθώς και με τις δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

 Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020

"ΔΙΚΤΥΟ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ" στην Περιφέρεια Αττικής με Κωδικό ΟΠΣ 5033069 ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 09 «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και Διακρίσεων – Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής, Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Φορέας Χρηματοδότησης: Περιφέρεια Αττικής

Συνολικός εγκεκριμένος προϋπολογισμός Πράξης: 3.481.629,16 

Υποέργο 1: Μονάδα Άμεσης Πρόσβασης και Υποστήριξης- Κινητή Μονάδα Παρέμβασης

Το Υποέργο 1 στοχεύει στην προσέγγιση και στην παροχή βοήθειας στην ομάδα των χρηστών που βρίσκονται εκτός θεραπευτικών προγραμμάτων. Η προσέγγιση των ατόμων αυτών θα γίνεται εκτός δομών, με υπηρεσίες ελεύθερης εισόδου, οι οποίες δε θέτουν προϋποθέσεις για την υποδοχή και την εξυπηρέτηση των χρηστών.

Οι Παρεμβάσεις μείωσης της βλάβης περιλαμβάνουν δράσεις που στοχεύουν στην μέγιστη μείωση των βλαπτικών συνεπειών που επιφέρει η εξάρτηση, όπως μολυσματικές ασθένειες και θάνατοι και δεν έχουν απαραίτητα ως στόχο τη διακοπή της χρήσης αλλά τον περιορισμό των πιο άμεσων συνεπειών της μέσα από «ρεαλιστικά» προγράμματα άμεσης πρόσβασης και με την υποστήριξη κινητής ιατρικής μονάδας (Street Medicine).

Υποέργο 2: Κέντρο Ημέρας – Βραχείας Φιλοξενίας

Το Κέντρο Ημέρας θα διασφαλίζει την πρόσβαση σε κατάλληλη στέγη και την κάλυψη επειγουσών στεγαστικών και βιοτικών αναγκών των αστέγων που βρίσκονται σε διαδικασία ένταξης, προένταξης και θεραπείας λόγω προβλημάτων εξάρτησης.

Οι υπηρεσίες που θα παρέχονται από το ΚΗ είναι:

 • Βασικές υπηρεσίες που παρέχονται εντός της δομής
 • Υπηρεσίες που παρέχονται εκτός δομής

Συμπληρωματικά στις υπηρεσίες που θα παρέχονται από το ΚΗ θα λειτουργεί και Ξενώνας Ύπνου με δυνατότητα 24ωρης διανυκτέρευσης 25 ατόμων σε ασφαλές περιβάλλον, με τη συνεχή παρουσία επαγγελματιών.

Υποέργο 3: Κέντρο Ημέρας – Υπηρεσίες βραχείας φιλοξενίας

Το Κέντρο Ημέρας θα καλύπτει τις επείγουσες στεγαστικές και βιοτικές ανάγκες των αστέγων οι οποίοι βρίσκονται σε διαδικασία ένταξης, προένταξης και θεραπείας λόγω προβλημάτων εξάρτησης.

Οι υπηρεσίες που θα παρέχονται από το ΚΗ είναι:

 • Βασικές υπηρεσίες, που παρέχονται εντός της δομής
 • Υπηρεσίες που παρέχονται εκτός δομής

Η λειτουργία του Κέντρου Ημέρας εμπνέεται από την φιλοσοφία «Μείωση της Βλάβης» (Harm Reduction) και Διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας.

Συμπληρωματικά θα λειτουργεί και Ξενώνας Ύπνου με δυνατότητα διανυκτέρευσης (24ωρη παραμονή) 25 ατόμων σε ασφαλές περιβάλλον, με τη συνεχή παρουσία επαγγελματιών.

Υποέργο 4: Μονάδα απεξάρτησης από το αλκοόλ και τις «νόμιμες» εξαρτήσεις

Η Μονάδα θα παρέχει υπηρεσίες συμβουλευτικής και θεραπευτικής υποστήριξης:

 • σε άτομα με προβληματική χρήση αλκοόλ
 • στις οικογένειές τους

Η παρούσα δομή θα ενισχύει τη δικτύωση με τις μονάδες αποτοξίνωσης, με τα πολυδύναμα κέντρα και με τις υπόλοιπες υπηρεσίες κατά των εξαρτήσεων και θα βρίσκεται σε άμεση συνέργια με το πρόγραμμα αντιμετώπισης της εξάρτησης «ΘΗΣΕΑΣ» στο Δήμο Καλλιθέας (Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών).

Υποέργο 5: Γονεϊκή στήριξη και προστασία εξαρτημένων

Το Υποέργο 5 εντάσσεται στα πλαίσια της Μείωσης της Βλάβης από τη χρήση ουσιών με απώτερο στόχο την ενδυνάμωση της γονεϊκής ταυτότητας, την ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας των παιδιών με εξαρτημένους γονείς και την εν γένει βελτίωση της λειτουργικότητας των ουσιοεξαρτημένων γονέων.

Στόχος του Υποέργου είναι η ενίσχυση της υφιστάμενης υπηρεσίας με έδρα τη Μονάδα Ολοκληρωμένης Θεραπείας της Εξάρτησης (ΜΟΘΕ) – ΓΝΑ «ΣΩΤΗΡΙΑ» ενώ προβλέπεται η λειτουργία ενός Συμβουλευτικού Σταθμού

Υποέργο 6: Έγκαιρη παρέμβαση σε εφήβους – νέους με παραβατική συμπεριφορά – Υπηρεσία Άμεσης Κοινωνικής Παρέμβασης

Το Υποέργο 6 αφορά στην έγκαιρη παρέμβαση εξειδικευμένων λειτουργών κατά τη σύλληψη ανηλίκων- νέων με σκοπό τη βραχεία ψυχολογική υποστήριξη των ιδίων και των οικογενειών τους, την παραπομπή τους σε θεραπεία καθώς και την πρόληψη μελλοντικής παραβατικότητας. Η δράση περιλαμβάνει παρεμβάσεις στα αστυνομικά τμήματα με πληθυσμό στόχο ανήλικους και νέους έως 25 ετών που συλλαμβάνονται για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Υποέργο 7: Πρόγραμμα Υπηρεσιών Πρόληψης

Στόχος του υποέργου είναι να ενισχύσει τη δράση των Κέντρων Πρόληψης της Περιφέρειας Αττικής με την πρόσληψη νέου προσωπικού και να συμβάλει στην καλύτερη αντιμετώπιση του εξυπηρετούμενου πληθυσμού και των αναγκών του.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 • Διερεύνηση και αποτύπωση υφιστάμενων και αναδυόμενων αναγκών ψυχοκοινωνικής υγείας

Θα υλοποιηθεί η κατά το δυνατόν ακριβέστερη αποτύπωση της κατάστασης σε πολύ τοπικό επίπεδο, μέσω της συνεργασίας του ΟΚΑΝΑ και του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Ψυχικής Υγείας Νευροεπιστημών και Ιατρικής Ακρίβειας (ΕΠΙΨΥ) και ειδικότερα του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά (ΕΚΠΤΕΠΝ).

 • Σχέδιο Δράσης για την Υλοποίηση της Πράξης

Το Σχέδιο Δράσης θα αφορά στη λεπτομερή καταγραφή των παρεμβάσεων με το αντίστοιχο χρονοδιάγραμμα ανά ομάδα– στόχο και την περιοχή παρέμβασης. Επιπλέον θα Εκπονηθεί Ενιαίο Μεθοδολογικό Πλαίσιο διακρίβωσης ενεργειών πρόληψης υφιστάμενων ή/και νέων μορφών εξαρτήσεων.

 • Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών προς τις ομάδες - στόχο

Αξιοποιώντας τα Κέντρα Πρόληψης & Ψυχοκοινωνικής Υγείας, θα επιδιωχθεί αύξηση και διεύρυνση των παρεμβάσεων σε μαθητές και εκπαιδευτικούς Α'θμιας και Β'θμιας εκπαίδευσης, αλλά και στην ευρύτερη κοινότητα

 • Ανάπτυξη ενημερωτικού υλικού ανά ομάδα– στόχο

Θα παραχθεί το κατάλληλο υποστηρικτικό ενημερωτικό ή/και εκπαιδευτικό υλικό το οποίο θα αφορά στην ευαισθητοποίηση, ενημέρωση και εκπαίδευση των ωφελουμένων καθώς και εκπαιδευτικό υλικό για τους εμπλεκόμενους πολλαπλασιαστές πολιτικής πρόληψης.

 • Δικτύωση Κέντρων Πρόληψης με δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ)

Θα ενισχυθεί περαιτέρω η δικτύωση τν Κέντρων Πρόληψης με τοπικούς φορείς, την πανεπιστημιακή κοινότητα καθώς και με τις δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

Υποέργο 8: Πρόγραμμα Κοινωνικής Ένταξης – Μονάδα Υποστήριξης Εκπαίδευσης Θεραπευομένων

Το Υποέργο αφορά στην ενίσχυση των παρεμβάσεων για την άρση του κοινωνικού αποκλεισμού και στην κοινωνική ενσωμάτωση των πρώην εξαρτημένων ή υπό απεξάρτηση ατόμων. Στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση της υφιστάμενης Μονάδας Υποστήριξης Εκπαίδευσης των Θεραπευομένων (ΜΥΕΘ) με διεπιστημονική ομάδα.

 Αττική 2014-2020

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5050022 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 2Α «Ανάπτυξη, αξιοποίηση και αύξηση της συμμετοχής του ανθρώπινου δυναμικού στην αγορά εργασίας, ενεργός ένταξη και κοινωνική ενσωμάτωση κοινωνικά και οικονομικά ευπαθών ομάδων», Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Το παρόν Έργο αποσκοπεί στην ολιστική προσέγγιση των άμεσων αναγκών του περιθωριοποιημένου πληθυσμού, εστιάζει σε στοχοθετημένα μέτρα για τις ευάλωτες ομάδες και προωθεί υγιείς μορφές ψυχαγωγίας και διασκέδασης μακριά από καταχρήσεις και εξαρτήσεις. Το Έργο θα ενισχύσει τη δράση των Κέντρων Πρόληψης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και περιλαμβάνει την πρόσληψη νέου προσωπικού.

Φορέας Χρηματοδότησης: Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Συνολικός εγκεκριμένος προϋπολογισμός Πράξης: 290.000,00 €

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 • Διερεύνηση και αποτύπωση υφιστάμενων και αναδυόμενων αναγκών ψυχοκοινωνικής υγείας

Στόχο του Έργου αποτελεί ο μέγιστος βαθμός διείσδυσης των προγραμμάτων πρόληψης στην τοπική κοινότητα και στις ομάδες του πληθυσμού υψηλού κινδύνου. Για τη επίτευξη αυτού του σκοπού επιδιώκεται- μέσω της συνεργασίας του ΟΚΑΝΑ και του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Ψυχικής Υγείας Νευροεπιστημών και Ιατρικής Ακρίβειας (ΕΠΙΨΥ) και ειδικότερα με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά (ΕΚΠΤΕΠΝ)- η κατά το δυνατόν ακριβέστερη αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης σε πολύ τοπικό επίπεδο.

 • Σχέδιο Δράσης για την Υλοποίηση της Πράξης

Το Σχέδιο Δράσης θα αφορά στη λεπτομερή καταγραφή των παρεμβάσεων με το αντίστοιχο χρονοδιάγραμμα ανά ομάδα– στόχο και την περιοχή παρέμβασης. Επιπλέον θα αναπτυχθούν και οριζόντια υποστηρικτικά μέτρα για την Εκπόνηση Ενιαίου Μεθοδολογικού Πλαισίου διακρίβωσης ενεργειών πρόληψης υφιστάμενων ή/και νέων μορφών εξαρτήσεων και τυχόν παρεμβάσεις στο μεθοδολογικό πλαίσιο οργάνωσης των δομών.

 • Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών προς τις ομάδες - στόχο

Αξιοποιώντας τα Κέντρα Πρόληψης &Ψυχοκοινωνικής Υγείας, θα επιδιωχθεί αύξηση και διεύρυνση των παρεμβάσεων σε μαθητές και εκπαιδευτικούς Α'θμιας και Β'θμιας εκπαίδευσης, αλλά και στην ευρύτερη κοινότητα (γονείς, ομάδες εφήβων, φοιτητές, ένοπλες δυνάμεις, σώματα ασφαλείας κ.ά.) καθώς και η επίτευξη νέων εξατομικευμένων παρεμβάσεων πρόληψης εστιασμένες στις αναδυόμενες ανάγκες των ομάδων στόχου.

 • Ανάπτυξη ενημερωτικού υλικού ανά ομάδα– στόχο

Για την υποστήριξη των παρεμβάσεων θα παραχθεί το ανάλογο ενημερωτικό ή/και εκπαιδευτικό υλικό το οποίο θα αφορά στην ευαισθητοποίηση, ενημέρωση και εκπαίδευση των ωφελουμένων. Επιπρόσθετα, θα δημιουργηθεί εκπαιδευτικό υλικό για τους εμπλεκόμενους πολλαπλασιαστές πολιτικής πρόληψης προκειμένου να επιτευχθεί η διαμόρφωση νέων υγιών συμπεριφορών σε όλο και περισσότερους ωφελούμενους.

 • Δικτύωση Κέντρων Πρόληψης με δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ)

Με γνώμονα το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων των Κέντρων Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας και το ρόλο τους στην προαγωγή της ψυχοκοινωνικής υγείας όλων των ηλικιών, είναι αναγκαία η ενίσχυση της δικτύωσης με τοπικούς φορείς, την πανεπιστημιακή κοινότητα καθώς και με τις δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

 Βόρειο Αιγαίο 2014-2020

 «Νέες Δομές Αστέγων Δήμου Αθηναίων: Ανοιχτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων (ΑΚΗΑ) και Υπνωτήριο» με κωδικό ΟΠΣ 5004188 ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: (09), Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Φορέας Χρηματοδότησης: Περιφέρεια Αττικής

Συνολικός εγκεκριμένος προϋπολογισμός Πράξης: 682.563,09 

Περιγραφή:

Υποέργο 1: Ανοικτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων (ΑΚΗΑ)
3ετής χρηματοδότηση της δημιουργίας και λειτουργίας Ανοικτού Κέντρου Ημέρας Αστέγων (ΑΚΗΑ) του Δήμου Αθηναίων. Αφορά σε ωφελούμενους που βρίσκονται σε διαδικασία ένταξης, προένταξης και θεραπείας λόγω προβλημάτων εξάρτησης από ουσίες, αλλά όχι κατ' αποκλειστικότητα. Το ΑΚΗΑ παρέχει υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης, πρωτοβάθμιας υγειονομικής φροντίδας, ατομικής φροντίδας και υγιεινής καθώς και διασύνδεσης των ωφελουμένων με τις λοιπές κρατικές δομές.

Υποέργο 2: Υπνωτήριο
3ετής χρηματοδότηση της δημιουργίας και λειτουργίας Υπνωτηρίου Δήμου Αθηναίων για αστέγους. Αφορά σε ωφελούμενους που βρίσκονται σε διαδικασία ένταξης, προένταξης και θεραπείας λόγω προβλημάτων εξάρτησης από ουσίες, αλλά όχι κατ' αποκλειστικότητα. Πρόκειται για δομή άμεσης φιλοξενίας μόνο κατά τη διάρκεια της νύχτας η οποία παρέχει υπηρεσίες διανυκτέρευσης, ατομικής φροντίδας και υγιεινής, ψυχοκοινωνικής στήριξης και διασύνδεσης με τις λοιπές κρατικές υπηρεσίες. Στο ΑΚΗΑ το οποίο θα λειτουργεί 7 ημέρες την εβδομάδα ( 7.30πμ έως 21.00μμ.) και στο Υπνωτήριο το οποίο αντίστοιχα θα προσφέρει υπηρεσίες 7 ημέρες την εβδομάδα ( 21.00μμ έως 9.00πμ.), θα απασχολείται εξειδικευμένο προσωπικό.

Αττική 2014-2020

"ΔΙΚΤΥΟ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ" με Κωδικό ΟΠΣ 5045577 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Δυτική Ελλάδα 2014-2020" ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 4 «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και των Διακρίσεων», Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Φορέας Χρηματοδότησης: Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Συνολικός εγκεκριμένος προϋπολογισμός Πράξης: 3.007.201,00 €

Υποέργο 1: Κέντρο Ημέρας – Υπηρεσίες Βραχείας Φιλοξενίας

Το Κέντρο Ημέρας (ΚΗ) στοχεύει στην κάλυψη επειγουσών στεγαστικών και βιοτικών αναγκών των αστέγων οι οποίοι βρίσκονται σε διαδικασία ένταξης, προένταξης και θεραπείας λόγω προβλημάτων εξάρτησης. Αποτελεί υπηρεσία άμεσης πρόσβασης και απευθύνεται σε άτομα που διαβιούν κυρίως στο δρόμο- συνήθως χρήστες εξαρτησιογόνων ουσιών ή και εξαρτημένα από το αλκοόλ άτομα, τα οποία έχουν ψυχιατρικά προβλήματα και βεβαρημένη υγεία.

Υποέργο 2: Πολυδύναμο Κέντρο

Το Πολυδύναμο Κέντρο έχει ως στόχο να παρέχει υπηρεσίες πρωτοβάθμιας υποστήριξης και βραχείας παρέμβασης σε άτομα που κάνουν χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών ή εμφανίζουν άλλου τύπου εξαρτητικές συμπεριφορές και των οποίων οι ανάγκες δεν δύναται να καλυφθούν από δομές κλασικού τύπου που λειτουργούν στην ευρύτερη περιοχή.

Υποέργο 3: Κινητή Μονάδα

Η «Κινητή Μονάδα» θα λειτουργήσει στην Π.Ε. Αχαΐας συμπληρωματικά στις υφιστάμενες δομές με στόχο την κάλυψη των περιοχών εκτός αστικού ιστού καθώς και των υπολοίπων νομών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Η Κινητή Μονάδα θα αποκτηθεί μέσω Χρηματοδοτικής Μίσθωσης από τον ΟΚΑΝΑ και θα υπάρξει συνεργασία με το ΚΕΘΕΑ.
Η Κινητή Μονάδα θα λειτουργεί σε συνέργεια με τις δομές πρόληψης, το Κέντρο Ημέρας και με τις υπηρεσίες που εμπλέκονται στην συνολικότερη αντιμετώπιση του προβλήματος της εξάρτησης.

Υποέργο 4: Γονεϊκή στήριξη και προστασία εξαρτημένων

Το Υποέργο 4 αποτελεί συμπληρωματική υπηρεσία και αναπόσπαστο μέρος των υπηρεσιών που ήδη παρέχει ο ΟΚΑΝΑ σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη ενώ εντάσσεται στα πλαίσια της μείωσης της βλάβης από τη χρήση ουσιών. Οι υπηρεσίες που θα παρέχονται αποσκοπούν στην ολιστική προσέγγιση των αναγκών των εξαρτημένων γονέων και των παιδιών τους (εξειδικευμένη ψυχοκοινωνική φροντίδα και μείωση του συναισθηματικού και οικονομικού κόστους που συνεπάγεται η τοποθέτηση των παιδιών σε ιδρύματα παιδικής προστασίας).

Υποέργο 5: Πρόγραμμα Υπηρεσιών Πρόληψης

Το παρόν Έργο αποσκοπεί στην ολιστική προσέγγιση των άμεσων αναγκών του περιθωριοποιημένου πληθυσμού, εστιάζει στην έγκαιρη εφαρμογή στοχοθετημένων μέτρων για τις ευάλωτες ομάδες και προωθεί υγιείς μορφές ψυχαγωγίας και διασκέδασης μακριά από καταχρήσεις και εξαρτήσεις. Συγκεκριμένα, το Έργο αποσκοπεί στην ενίσχυση της δράσης των Κέντρων Πρόληψης και περιλαμβάνει πρόσληψη νέου προσωπικού.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 • Διερεύνηση και αποτύπωση υφιστάμενων και αναδυόμενων αναγκών ψυχοκοινωνικής υγείας

Στην εν λόγω δράση θα υλοποιηθεί η κατά το δυνατόν ακριβέστερη αποτύπωση της κατάστασης σε πολύ τοπικό επίπεδο (πόλη, χωριό, γειτονιά), μέσω της συνεργασίας του ΟΚΑΝΑ και του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Ψυχικής Υγείας Νευροεπιστημών και Ιατρικής Ακρίβειας (ΕΠΙΨΥ) και ειδικότερα του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά (ΕΚΠΤΕΠΝ).

 • Σχέδιο Δράσης για την Υλοποίηση της Πράξης

Το Σχέδιο Δράσης θα αφορά στη λεπτομερή καταγραφή των παρεμβάσεων με το αντίστοιχο χρονοδιάγραμμα ανά ομάδα– στόχο και την περιοχή παρέμβασης. Επιπλέον θα Εκπονηθεί Ενιαίο Μεθοδολογικό Πλαίσιο διακρίβωσης ενεργειών πρόληψης υφιστάμενων ή/και νέων μορφών εξαρτήσεων.

 • Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών προς τις ομάδες - στόχο

Αξιοποιώντας τα Κέντρα Πρόληψης & Ψυχοκοινωνικής Υγείας, θα επιδιωχθεί αύξηση και διεύρυνση των παρεμβάσεων σε μαθητές και εκπαιδευτικούς Α'θμιας και Β'θμιας εκπαίδευσης, αλλά και στην ευρύτερη κοινότητα

 • Ανάπτυξη ενημερωτικού υλικού ανά ομάδα– στόχο

Θα παραχθεί το κατάλληλο υποστηρικτικό ενημερωτικό ή/και εκπαιδευτικό υλικό το οποίο θα αφορά στην ευαισθητοποίηση, ενημέρωση και εκπαίδευση των ωφελουμένων καθώς και εκπαιδευτικό υλικό για τους εμπλεκόμενους πολλαπλασιαστές πολιτικής πρόληψης.

 • Δικτύωση Κέντρων Πρόληψης με δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ)

Θα ενισχυθεί περαιτέρω η δικτύωση τν Κέντρων Πρόληψης με τοπικούς φορείς, την πανεπιστημιακή κοινότητα καθώς και με τις δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.
ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Υποέργο 6: «Πρόγραμμα Κοινωνικής Ένταξης – Υπηρεσίες Νομικής Συμπαράστασης»

Θα ενισχυθούν οι παρεμβάσεις που στοχεύουν στην άρση του κοινωνικού αποκλεισμού και στην κοινωνική ενσωμάτωση των πρώην εξαρτημένων, ή υπό απεξάρτηση, ατόμων. Στόχο της δράσης αποτελεί η κάλυψη της ανάγκης για εξασφάλιση νομικής συνδρομής, προκειμένου να αντιμετωπισθούν νομικά θέματα με οικονομικό αντικείμενο.

 Δυτική Ελλάδα 2014-2020

"ΔΙΚΤΥΟ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ" με Κωδικό ΟΠΣ 5041870 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ήπειρος 2014-2020" ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 5 «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ», Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Φορέας Χρηματοδότησης: Περιφέρεια Ηπείρου

Συνολικός εγκεκριμένος προϋπολογισμός Πράξης: 512.919,99 €

Υποέργο 1: Πολυδύναμο Κέντρο

Το «Πολυδύναμο Κέντρο (ΠΚ)» έχει ως στόχο να παρέχει υπηρεσίες πρωτοβάθμιας υποστήριξης και βραχείας παρέμβασης σε άτομα που κάνουν χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών ή εμφανίζουν άλλου τύπου εξαρτητικές συμπεριφορές και των οποίων οι ανάγκες δεν δύναται να καλυφθούν από δομές κλασικού τύπου που λειτουργούν στην ευρύτερη περιοχή.

Υποέργο 2: Πρόγραμμα Υπηρεσιών Πρόληψης

Το Έργο αποσκοπεί στην ολιστική προσέγγιση των άμεσων αναγκών του περιθωριοποιημένου πληθυσμού, εστιάζει στην έγκαιρη εφαρμογή στοχοθετημένων μέτρων για τις ευάλωτες ομάδες και προωθεί υγιείς μορφές ψυχαγωγίας και διασκέδασης μακριά από καταχρήσεις και εξαρτήσεις. Συγκεκριμένα, το Έργο αποσκοπεί στην ενίσχυση της δράσης των Κέντρων Πρόληψης και περιλαμβάνει πρόσληψη νέου προσωπικού.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Στην εν λόγω δράση θα υλοποιηθεί η κατά το δυνατόν ακριβέστερη αποτύπωση της κατάστασης σε πολύ τοπικό επίπεδο (πόλη, χωριό, γειτονιά), μέσω της συνεργασίας του ΟΚΑΝΑ και του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Ψυχικής Υγείας Νευροεπιστημών και Ιατρικής Ακρίβειας (ΕΠΙΨΥ) και ειδικότερα του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά (ΕΚΠΤΕΠΝ).

Το Σχέδιο Δράσης θα αφορά στη λεπτομερή καταγραφή των παρεμβάσεων με το αντίστοιχο χρονοδιάγραμμα ανά ομάδα– στόχο και την περιοχή παρέμβασης. Επιπλέον θα Εκπονηθεί Ενιαίο Μεθοδολογικό Πλαίσιο διακρίβωσης ενεργειών πρόληψης υφιστάμενων ή/και νέων μορφών εξαρτήσεων.

Αξιοποιώντας τα Κέντρα Πρόληψης & Ψυχοκοινωνικής Υγείας, θα επιδιωχθεί αύξηση και διεύρυνση των παρεμβάσεων σε μαθητές και εκπαιδευτικούς Α'θμιας και Β'θμιας εκπαίδευσης, αλλά και στην ευρύτερη κοινότητα

Θα παραχθεί το κατάλληλο υποστηρικτικό ενημερωτικό ή/και εκπαιδευτικό υλικό το οποίο θα αφορά στην ευαισθητοποίηση, ενημέρωση και εκπαίδευση των ωφελουμένων καθώς και εκπαιδευτικό υλικό για τους εμπλεκόμενους πολλαπλασιαστές πολιτικής πρόληψης.

Θα ενισχυθεί περαιτέρω η δικτύωση τν Κέντρων Πρόληψης με τοπικούς φορείς, την πανεπιστημιακή κοινότητα καθώς και με τις δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

 • Διερεύνηση και αποτύπωση υφιστάμενων και αναδυόμενων αναγκών ψυχοκοινωνικής υγείας
  • Σχέδιο Δράσης για την Υλοποίηση της Πράξης
  • Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών προς τις ομάδες - στόχο
  • Ανάπτυξη ενημερωτικού υλικού ανά ομάδα– στόχο
  • Δικτύωση Κέντρων Πρόληψης με δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ)

 Ήπειρος 2014-2020

Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020, Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς, Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Συνολικός εγκεκριμένος προϋπολογισμός Πράξης: 313.813,67 €

Διάρκεια Υλοποίησης: Ιούνιος 2019-Σεπτέμβριος 2023

Περιγραφή:

Η πράξη αφορά στο σχεδιασμό και ανάπτυξη συστήματος αυτόματης ανίχνευσης επιδημικών εκρήξεων και εκτίμησης ατομικού κινδύνου μόλυνσης ιογενών ηπατιτίδων B και C και HIV λοίμωξης. Πρωταρχικός στόχος της δράσης είναι η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου αυτοματοποιημένου συστήματος έγκαιρης και αξιόπιστης ανίχνευσης επιδημικών εκρήξεων, καθώς και αλγορίθμου εκτίμησης ατομικού κινδύνου μόλυνσης εστιάζοντας στον HIV και τις ηπατίτιδες Β, C και η εφαρμογή τους στους ΧΕΝ που εξυπηρετούνται από τον Οργανισμό κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ).

Συνεργασίες: Το έργο θα υλοποιηθεί από τη σύμπραξη του Εργαστηρίου Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής, Ιατρικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΥΕΙΣ-ΕΚΠΑ) με τον ΟΚΑΝΑ και την ελληνική τεχνολογική εταιρεία InDigital Α.Ε.

Μετάβαση στο σχετικό ιστότοπο για περαιτέρω ενημέρωση, παρακαλώ μεταβείτε εδώ

 ΕΠΑνΕΚ

"ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΚΑΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ" με Κωδικό ΟΠΣ 5044900 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020" ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 2.α «Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού – ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση.», Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Φορέας Χρηματοδότησης: Περιφέρεια Θεσσαλίας

Συνολικός εγκεκριμένος προϋπολογισμός Πράξης: 832.474,02 €

Ίδρυση και λειτουργία Πολυδύναμου Κέντρου στον Βόλο

Το «Πολυδύναμο Κέντρο (ΠΚ)» έχει ως στόχο να παρέχει υπηρεσίες πρωτοβάθμιας υποστήριξης και βραχείας παρέμβασης σε άτομα που κάνουν χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών ή εμφανίζουν άλλου τύπου εξαρτητικές συμπεριφορές και των οποίων οι ανάγκες δεν δύναται να καλυφθούν από δομές κλασικού τύπου που λειτουργούν στην ευρύτερη περιοχή.

Πρόγραμμα Υπηρεσιών Πρόληψης

Το παρόν Έργο αποσκοπεί στην ολιστική προσέγγιση των άμεσων αναγκών του περιθωριοποιημένου πληθυσμού, εστιάζει στην έγκαιρη εφαρμογή ουσιαστικών και στοχοθετημένων μέτρων για τις ευάλωτες ομάδες και προωθεί υγιείς μορφές ψυχαγωγίας και διασκέδασης μακριά από καταχρήσεις και εξαρτήσεις. Πιο συγκεκριμένα, το Έργο αποσκοπεί στην ενίσχυση της δράσης των Κέντρων Πρόληψης και περιλαμβάνει πρόσληψη νέου προσωπικού.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 • Διερεύνηση και αποτύπωση υφιστάμενων και αναδυόμενων αναγκών ψυχοκοινωνικής υγείας

Στην εν λόγω δράση θα υλοποιηθεί η κατά το δυνατόν ακριβέστερη αποτύπωση της κατάστασης σε πολύ τοπικό επίπεδο (πόλη, χωριό, γειτονιά), μέσω της συνεργασίας του ΟΚΑΝΑ και του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Ψυχικής Υγείας Νευροεπιστημών και Ιατρικής Ακρίβειας (ΕΠΙΨΥ) και ειδικότερα του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά (ΕΚΠΤΕΠΝ).

 • Σχέδιο Δράσης για την Υλοποίηση της Πράξης

Το Σχέδιο Δράσης θα αφορά στη λεπτομερή καταγραφή των παρεμβάσεων με το αντίστοιχο χρονοδιάγραμμα ανά ομάδα– στόχο και την περιοχή παρέμβασης. Επιπλέον θα Εκπονηθεί Ενιαίο Μεθοδολογικό Πλαίσιο διακρίβωσης ενεργειών πρόληψης υφιστάμενων ή/και νέων μορφών εξαρτήσεων.

 • Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών προς τις ομάδες - στόχο

Αξιοποιώντας τα Κέντρα Πρόληψης & Ψυχοκοινωνικής Υγείας, θα επιδιωχθεί αύξηση και διεύρυνση των παρεμβάσεων σε μαθητές και εκπαιδευτικούς Α'θμιας και Β'θμιας εκπαίδευσης, αλλά και στην ευρύτερη κοινότητα

 • Ανάπτυξη ενημερωτικού υλικού ανά ομάδα– στόχο

Θα παραχθεί το κατάλληλο υποστηρικτικό ενημερωτικό ή/και εκπαιδευτικό υλικό το οποίο θα αφορά στην ευαισθητοποίηση, ενημέρωση και εκπαίδευση των ωφελουμένων καθώς και εκπαιδευτικό υλικό για τους εμπλεκόμενους πολλαπλασιαστές πολιτικής πρόληψης.

 • Δικτύωση Κέντρων Πρόληψης με δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ)

Θα ενισχυθεί περαιτέρω η δικτύωση τν Κέντρων Πρόληψης με τοπικούς φορείς, την πανεπιστημιακή κοινότητα καθώς και με τις δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

Ίδρυση και λειτουργία Προγράμματος Κοινωνικής Ένταξης στην Λάρισα

Η δράση αφορά στην ενίσχυση των παρεμβάσεων που στοχεύουν στην άρση του κοινωνικού αποκλεισμού και στην κοινωνική ενσωμάτωση των πρώην εξαρτημένων ή υπό απεξάρτηση, ατόμων. H φάση της κοινωνικής επανένταξης αποτελεί κομβικό σημείο για τη διατήρηση του θεραπευτικού αποτελέσματος και την πρόληψη της υποτροπής.

 ΕΣΠΑ Θεσσαλία

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ» με Κωδικό ΟΠΣ 5050811 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014-2020». ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 5 «Κοινωνική ένταξη, ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και καταπολέμηση της φτώχειας & των διακρίσεων», Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Φορέας Χρηματοδότησης: Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Συνολικός εγκεκριμένος προϋπολογισμός Πράξης:

451.401,00 €

Χρονοδιάγραμμα: 03/03/2021 – 31/12/2023

Το παρόν Έργο αποσκοπεί στην ολιστική προσέγγιση των άμεσων αναγκών του περιθωριοποιημένου πληθυσμού, εστιάζει στην έγκαιρη εφαρμογή ουσιαστικών και στοχοθετημένων μέτρων για τις ευάλωτες ομάδες και προωθεί υγιείς μορφές ψυχαγωγίας και διασκέδασης μακριά από καταχρήσεις και εξαρτήσεις. Πιο συγκεκριμένα, το Έργο αποσκοπεί στην ενίσχυση της δράσης των Κέντρων Πρόληψης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με την πρόσληψη νέου προσωπικού.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 • Διερεύνηση και αποτύπωση υφιστάμενων και αναδυόμενων αναγκών ψυχοκοινωνικής υγείας

Στην εν λόγω δράση θα υλοποιηθεί η κατά το δυνατόν ακριβέστερη αποτύπωση της κατάστασης σε πολύ τοπικό επίπεδο (πόλη, χωριό, γειτονιά), μέσω της συνεργασίας του ΟΚΑΝΑ και του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Ψυχικής Υγείας Νευροεπιστημών και Ιατρικής Ακρίβειας (ΕΠΙΨΥ) και ειδικότερα του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά (ΕΚΠΤΕΠΝ).

 • Σχέδιο Δράσης για την Υλοποίηση της Πράξης

Το Σχέδιο Δράσης θα αφορά στη λεπτομερή καταγραφή των παρεμβάσεων με το αντίστοιχο χρονοδιάγραμμα ανά ομάδα– στόχο και την περιοχή παρέμβασης. Επιπλέον θα Εκπονηθεί Ενιαίο Μεθοδολογικό Πλαίσιο διακρίβωσης ενεργειών πρόληψης υφιστάμενων ή/και νέων μορφών εξαρτήσεων.

 • Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών προς τις ομάδες - στόχο

Αξιοποιώντας τα Κέντρα Πρόληψης & Ψυχοκοινωνικής Υγείας, θα επιδιωχθεί αύξηση και διεύρυνση των παρεμβάσεων σε μαθητές και εκπαιδευτικούς Α'θμιας και Β'θμιας εκπαίδευσης, αλλά και στην ευρύτερη κοινότητα

 • Ανάπτυξη ενημερωτικού υλικού ανά ομάδα– στόχο

Θα παραχθεί το κατάλληλο υποστηρικτικό ενημερωτικό ή/και εκπαιδευτικό υλικό το οποίο θα αφορά στην ευαισθητοποίηση, ενημέρωση και εκπαίδευση των ωφελουμένων καθώς και εκπαιδευτικό υλικό για τους εμπλεκόμενους πολλαπλασιαστές πολιτικής πρόληψης.

 • Δικτύωση Κέντρων Πρόληψης με δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ)

Θα ενισχυθεί περαιτέρω η δικτύωση τν Κέντρων Πρόληψης με τοπικούς φορείς, την πανεπιστημιακή κοινότητα καθώς και με τις δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

 Ιόνια Νησιά 2014-2020

"ΔΙΚΤΥΟ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ" με Κωδικό ΟΠΣ 5045167 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κεντρική Μακεδονία 2014-2020" ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΑΞ09Β «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας - ΕΚΤ», Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Φορέας Χρηματοδότησης: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Συνολικός εγκεκριμένος προϋπολογισμός Πράξης:

1.477.164,00 €

Υποέργο 1: Κέντρο Ημέρας – Υπηρεσίες Βραχείας Φιλοξενίας

Το Κέντρο Ημέρας αποτελεί υπηρεσία άμεσης πρόσβασης και διασφαλίζει την πρόσβαση σε κατάλληλη στέγη και την κάλυψη επειγουσών στεγαστικών και βιοτικών αναγκών των αστέγων οι οποίοι βρίσκονται σε διαδικασία ένταξης, προένταξης και θεραπείας λόγω προβλημάτων εξάρτησης.

Υποέργο 2: Γονεϊκή στήριξη και προστασία εξαρτημένων

Το Υποέργο 2 αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των υπηρεσιών που ήδη παρέχει ο ΟΚΑΝΑ σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη (από τις 21/12/2017 ) και εντάσσεται στα πλαίσια της Μείωσης της Βλάβης από τη χρήση ουσιών με απώτερο στόχο την ενδυνάμωση της γονεϊκής ταυτότητας, την ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας των παιδιών με εξαρτημένους γονείς και την εν γένει βελτίωση της λειτουργικότητας των ουσιοεξαρτημένων γονέων.

Υποέργο 3: Έγκαιρη παρέμβαση σε εφήβους – νέους με παραβατική συμπεριφορά

Το Υποέργο 3 αποτελεί προέκταση της λειτουργίας της ήδη υπάρχουσας «Υπηρεσία Άμεσης Κοινωνικής Παρέμβασης» του ΟΚΑΝΑ στην Αθήνα. Πρόκειται για την έγκαιρη παρέμβαση εξειδικευμένων λειτουργών κατά τη σύλληψη ανηλίκων- νέων με σκοπό τη βραχεία ψυχολογική υποστήριξη των ιδίων και των οικογενειών τους, την παραπομπή τους σε θεραπεία καθώς και την πρόληψη μελλοντικής παραβατικότητας.

Υποέργο 4: Πρόγραμμα Υπηρεσιών Πρόληψης

Το παρόν Έργο αποσκοπεί στην ολιστική προσέγγιση των άμεσων αναγκών του περιθωριοποιημένου πληθυσμού. εστιάζοντας στην έγκαιρη εφαρμογή ουσιαστικών και στοχοθετημένων μέτρων για τις ευάλωτες ομάδες των συνανθρώπων μας και προωθώντας υγιείς μορφές ψυχαγωγίας και διασκέδασης των ανθρώπων, μακριά από καταχρήσεις και εξαρτήσεις που τους εγκλωβίζουν. Πιο συγκεκριμένα, το Έργο αποσκοπεί στην ενίσχυση της δράσης των Κέντρων Πρόληψης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με την πρόσληψη νέου προσωπικού. Με την υλοποίησή του οι υπάρχουσες δράσεις θα καλύψουν τις ανάγκες περισσότερων ωφελούμενων ενώ θα βελτιωθεί η ποιότητα των ήδη παρεχόμενων υπηρεσιών.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 • Διερεύνηση και αποτύπωση υφιστάμενων και αναδυόμενων αναγκών ψυχοκοινωνικής υγείας

Στην εν λόγω δράση θα υλοποιηθεί η κατά το δυνατόν ακριβέστερη αποτύπωση της κατάστασης σε πολύ τοπικό επίπεδο (πόλη, χωριό, γειτονιά), μέσω της συνεργασίας του ΟΚΑΝΑ και του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Ψυχικής Υγείας Νευροεπιστημών και Ιατρικής Ακρίβειας (ΕΠΙΨΥ) και ειδικότερα του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά (ΕΚΠΤΕΠΝ).

 • Σχέδιο Δράσης για την Υλοποίηση της Πράξης

Το Σχέδιο Δράσης θα αφορά στη λεπτομερή καταγραφή των παρεμβάσεων με το αντίστοιχο χρονοδιάγραμμα ανά ομάδα– στόχο και την περιοχή παρέμβασης. Επιπλέον θα Εκπονηθεί Ενιαίο Μεθοδολογικό Πλαίσιο διακρίβωσης ενεργειών πρόληψης υφιστάμενων ή/και νέων μορφών εξαρτήσεων.

 • Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών προς τις ομάδες - στόχο

Αξιοποιώντας τα Κέντρα Πρόληψης & Ψυχοκοινωνικής Υγείας, θα επιδιωχθεί αύξηση και διεύρυνση των παρεμβάσεων σε μαθητές και εκπαιδευτικούς Α'θμιας και Β'θμιας εκπαίδευσης, αλλά και στην ευρύτερη κοινότητα

 • Ανάπτυξη ενημερωτικού υλικού ανά ομάδα– στόχο

Θα παραχθεί το κατάλληλο υποστηρικτικό ενημερωτικό ή/και εκπαιδευτικό υλικό το οποίο θα αφορά στην ευαισθητοποίηση, ενημέρωση και εκπαίδευση των ωφελουμένων καθώς και εκπαιδευτικό υλικό για τους εμπλεκόμενους πολλαπλασιαστές πολιτικής πρόληψης.

 • Δικτύωση Κέντρων Πρόληψης με δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ)

Θα ενισχυθεί περαιτέρω η δικτύωση τν Κέντρων Πρόληψης με τοπικούς φορείς, την πανεπιστημιακή κοινότητα καθώς και με τις δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

Υποέργο 5: «Πρόγραμμα Κοινωνικής Ένταξης – Υπηρεσίες Νομικής Συμπαράστασης»

Το παρόν Έργο αφορά στην ενίσχυση των παρεμβάσεων οι οποίες στοχεύουν στην κοινωνική ενσωμάτωση των πρώην εξαρτημένων ή υπό απεξάρτηση ατόμων και εξασφαλίζει την παροχή νομικής συνδρομής, προκειμένου να αντιμετωπισθούν νομικά θέματα με οικονομικό αντικείμενο. Η φάση της κοινωνικής επανένταξης αποτελεί κομβικό σημείο για τη διατήρηση του θεραπευτικού αποτελέσματος και την πρόληψη της υποτροπής.

 Κεντρική Μακεδονία 2014-2020

«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ, ΣΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΔΗΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5041775 ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΑΞ09Β «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΚΤ», Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Φορέας Χρηματοδότησης: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Συνολικός εγκεκριμένος προϋπολογισμός Πράξης:

243.360,00 €

Υποέργο 1: Ίδρυση και λειτουργία δύο (2) Παραρτημάτων Ανοιχτού Κέντρου Ημέρας (ΑΚΗΑ)

Το Υποέργο 1 αφορά στην Ίδρυση και Λειτουργία 2 Παραρτημάτων του Κέντρου Ημέρας και στη χρηματοδοτική μίσθωση Κινητής Μονάδας Παρέμβασης
Το Κέντρο Ημέρας (ΚΗ) αλλά και τα Παραρτήματα αυτού αποτελούν Υπηρεσία Άμεσης Πρόσβασης και απευθύνονται σε άστεγους χρήστες εξαρτησιογόνων ουσιών ή και εξαρτημένους από το αλκοόλ με ψυχιατρικά προβλήματα και βεβαρημένη υγεία. Η λειτουργία του Κέντρου διαπνέεται από τη φιλοσοφία «Μείωση της Βλάβης» και Διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας μέσω οριζόντιας Διασύνδεσης Υπηρεσιών και Φορέων (New Public Health) και έχει σαν στόχο την παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης, ψυχοκοινωνικής στήριξης, διασφάλιση της δυνατότητας για ατομική φροντίδα και υγιεινή, σίτιση, ένδυση και παραπομπή σε ειδικά θεραπευτικά προγράμματα.
Οι υπηρεσίες που θα παρέχονται από τα Παραρτήματα θα βρίσκονται σε άμεση διασύνδεση με το βασικό ΑΚΗΑ και περιλαμβάνουν 2 κατηγορίες:

 • Τις βασικές υπηρεσίες, οι οποίες θα παρέχονται εντός της δομής
 • Τις υπηρεσίες που θα παρέχονται εκτός δομής

Το Υποέργο 2 με τίτλο «Κινητή Μονάδα Παρέμβασης» θα λειτουργήσει συμπληρωματικά στα Παραρτήματα ΚΗ με στόχο την κάλυψη των περιοχών εκτός αστικού ιστού και των υπολοίπων περιοχών της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης. Η Κινητή Μονάδα θα αποκτηθεί μέσω Χρηματοδοτικής Μίσθωσης από τον OKANA.

 Κεντρική Μακεδονία 2014-2020

"ΔΙΚΤΥΟ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ" με Κωδικό ΟΠΣ 5055293 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κρήτη 2014-2020" ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 5 «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας στην Κρήτη», Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Φορέας Χρηματοδότησης: Περιφέρεια Κρήτης

Συνολικός εγκεκριμένος προϋπολογισμός Πράξης:

710.067,76 €

Υποέργο 1: Ίδρυση και λειτουργία Πολυδύναμου Κέντρου

Το Υποέργο έχει ως στόχο να παρέχει υπηρεσίες πρωτοβάθμιας υποστήριξης και βραχείας παρέμβασης σε άτομα που κάνουν χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών ή εμφανίζουν άλλου τύπου εξαρτητικές συμπεριφορές οι οποίες δεν καλύπτονται από δομές κλασικού τύπου που λειτουργούν στην ευρύτερη περιοχή.

Υποέργο 2: Κινητή Μονάδα Παρέμβασης

Η «Κινητή Μονάδας Παρέμβασης» θα λειτουργεί συμπληρωματικά στις υφιστάμενες δομές υγείας και θα υποστηρίζεται από πεζοπόρα τμήματα 2-3 ατόμων τα οποία θα δραστηριοποιούνται σε 2 βάρδιες με διαφορετικές ειδικότητες του προσωπικού και θα συνεργάζεται με υπηρεσίες παροχής εκπαίδευσης, δικαστικές υπηρεσίες, σωφρονιστικά καταστήματα κ.ά.

Η εν λόγω δράση έχει ως στόχο της:

 • την παροχή πρωτοβάθμιας υποστήριξης και βραχείας παρέμβασης στον πληθυσμό των ατόμων που κάνουν χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών ή αντιμετωπίζουν άλλου τύπου εξαρτητικές συμπεριφορές και διαμένουν σε περιοχές εκτός αστικού ιστού ή σε περιοχές με έλλειψη κατάλληλων υπηρεσιών
 • την παραπομπή τους σε πιο εξειδικευμένες δομές εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο

Υποέργο 3: Πρόγραμμα Υπηρεσιών Πρόληψης

Το παρόν Έργο αποσκοπεί στην ολιστική προσέγγιση των άμεσων αναγκών του περιθωριοποιημένου πληθυσμού, εστιάζει στην έγκαιρη εφαρμογή ουσιαστικών και στοχοθετημένων μέτρων για τις ευάλωτες ομάδες και προωθεί υγιείς μορφές ψυχαγωγίας και διασκέδασης των ανθρώπων, μακριά από καταχρήσεις και εξαρτήσεις. Πιο συγκεκριμένα, το Έργο αποσκοπεί στην ενίσχυση της δράσης των Κέντρων Πρόληψης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με την πρόσληψη νέου προσωπικού. Με την υλοποίησή του οι υπάρχουσες δράσεις θα καλύψουν τις ανάγκες περισσότερων ωφελούμενων ενώ θα βελτιωθεί η ποιότητα των ήδη παρεχόμενων υπηρεσιών.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 • Διερεύνηση και αποτύπωση υφιστάμενων και αναδυόμενων αναγκών ψυχοκοινωνικής υγείας

Στην εν λόγω δράση θα υλοποιηθεί η κατά το δυνατόν ακριβέστερη αποτύπωση της κατάστασης σε πολύ τοπικό επίπεδο (πόλη, χωριό, γειτονιά), μέσω της συνεργασίας του ΟΚΑΝΑ και του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Ψυχικής Υγείας Νευροεπιστημών και Ιατρικής Ακρίβειας (ΕΠΙΨΥ) και ειδικότερα του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά (ΕΚΠΤΕΠΝ).

 • Σχέδιο Δράσης για την Υλοποίηση της Πράξης

Το Σχέδιο Δράσης θα αφορά στη λεπτομερή καταγραφή των παρεμβάσεων με το αντίστοιχο χρονοδιάγραμμα ανά ομάδα– στόχο και την περιοχή παρέμβασης. Επιπλέον θα Εκπονηθεί Ενιαίο Μεθοδολογικό Πλαίσιο διακρίβωσης ενεργειών πρόληψης υφιστάμενων ή/και νέων μορφών εξαρτήσεων.

 • Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών προς τις ομάδες - στόχο

Αξιοποιώντας τα Κέντρα Πρόληψης & Ψυχοκοινωνικής Υγείας, θα επιδιωχθεί αύξηση και διεύρυνση των παρεμβάσεων σε μαθητές και εκπαιδευτικούς Α'θμιας και Β'θμιας εκπαίδευσης, αλλά και στην ευρύτερη κοινότητα

 • Ανάπτυξη ενημερωτικού υλικού ανά ομάδα– στόχο

Θα παραχθεί το κατάλληλο υποστηρικτικό ενημερωτικό ή/και εκπαιδευτικό υλικό το οποίο θα αφορά στην ευαισθητοποίηση, ενημέρωση και εκπαίδευση των ωφελουμένων καθώς και εκπαιδευτικό υλικό για τους εμπλεκόμενους πολλαπλασιαστές πολιτικής πρόληψης.

 • Δικτύωση Κέντρων Πρόληψης με δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ)

Θα ενισχυθεί περαιτέρω η δικτύωση τν Κέντρων Πρόληψης με τοπικούς φορείς, την πανεπιστημιακή κοινότητα καθώς και με τις δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

 Κρήτη 2014-2020

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ» με Κωδικό ΟΠΣ 5050500 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014-2020» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 4 «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης - Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Το παρόν Έργο αποσκοπεί στην ολιστική προσέγγιση των άμεσων αναγκών του περιθωριοποιημένου πληθυσμού, εστιάζει στην έγκαιρη εφαρμογή στοχοθετημένων μέτρων για τις ευάλωτες ομάδες και προωθεί υγιείς μορφές ψυχαγωγίας και διασκέδασης μακριά από καταχρήσεις και εξαρτήσεις. Πιο συγκεκριμένα, το Έργο αποσκοπεί στην ενίσχυση της δράσης των Κέντρων Πρόληψης και περιλαμβάνει πρόσληψη νέου προσωπικού.

Φορέας Χρηματοδότησης: Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Συνολικός εγκεκριμένος προϋπολογισμός Πράξης:

309.147,61 €

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 • Διερεύνηση και αποτύπωση υφιστάμενων και αναδυόμενων αναγκών ψυχοκοινωνικής υγείας

Στην εν λόγω δράση θα υλοποιηθεί η κατά το δυνατόν ακριβέστερη αποτύπωση της κατάστασης σε πολύ τοπικό επίπεδο (πόλη, χωριό, γειτονιά), μέσω της συνεργασίας του ΟΚΑΝΑ και του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Ψυχικής Υγείας Νευροεπιστημών και Ιατρικής Ακρίβειας (ΕΠΙΨΥ) και ειδικότερα του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά (ΕΚΠΤΕΠΝ).

 • Σχέδιο Δράσης για την Υλοποίηση της Πράξης

Το Σχέδιο Δράσης θα αφορά στη λεπτομερή καταγραφή των παρεμβάσεων με το αντίστοιχο χρονοδιάγραμμα ανά ομάδα– στόχο και την περιοχή παρέμβασης. Επιπλέον θα Εκπονηθεί Ενιαίο Μεθοδολογικό Πλαίσιο διακρίβωσης ενεργειών πρόληψης υφιστάμενων ή/και νέων μορφών εξαρτήσεων.

 • Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών προς τις ομάδες - στόχο

Αξιοποιώντας τα Κέντρα Πρόληψης & Ψυχοκοινωνικής Υγείας, θα επιδιωχθεί αύξηση και διεύρυνση των παρεμβάσεων σε μαθητές και εκπαιδευτικούς Α'θμιας και Β'θμιας εκπαίδευσης, αλλά και στην ευρύτερη κοινότητα

 • Ανάπτυξη ενημερωτικού υλικού ανά ομάδα– στόχο

Θα παραχθεί το κατάλληλο υποστηρικτικό ενημερωτικό ή/και εκπαιδευτικό υλικό το οποίο θα αφορά στην ευαισθητοποίηση, ενημέρωση και εκπαίδευση των ωφελουμένων καθώς και εκπαιδευτικό υλικό για τους εμπλεκόμενους πολλαπλασιαστές πολιτικής πρόληψης.

 • Δικτύωση Κέντρων Πρόληψης με δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ)

Θα ενισχυθεί περαιτέρω η δικτύωση τν Κέντρων Πρόληψης με τοπικούς φορείς, την πανεπιστημιακή κοινότητα καθώς και με τις δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

 Νότιο Αιγαίο 2014-2020

"ΔΙΚΤΥΟ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ" με Κωδικό ΟΠΣ 5043329 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Πελοπόννησος 2014-2020" ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 2Α «Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού – Ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση», Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Φορέας Χρηματοδότησης: Περιφέρεια Πελοποννήσου

Συνολικός εγκεκριμένος προϋπολογισμός Πράξης:

867.811,93 €

Υποέργο 1: Ίδρυση και λειτουργία Πολυδύναμου Κέντρου

Το «Πολυδύναμο Κέντρο (ΠΚ)» έχει ως στόχο να παρέχει υπηρεσίες πρωτοβάθμιας υποστήριξης και βραχείας παρέμβασης σε άτομα που κάνουν χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών ή εμφανίζουν άλλου τύπου εξαρτητικές συμπεριφορές και των οποίων οι ανάγκες δεν δύναται να καλυφθούν από δομές κλασικού τύπου που λειτουργούν στην ευρύτερη περιοχή.

Υποέργο 2: Κινητή Μονάδα

Το Υποέργο 2 θα λειτουργήσει στην Π.Ε. Αρκαδίας συμπληρωματικά στις υφιστάμενες δομές με στόχο την κάλυψη των περιοχών εκτός αστικού ιστού. Επιπλέον θα καλύψει τους υπόλοιπους νομούς της Περιφέρειας Πελοποννήσου όσο και τις υφιστάμενες δομές κατά των εξαρτήσεων των όμορων νομών. Η Κινητή Μονάδα θα αποκτηθεί μέσω Χρηματοδοτικής Μίσθωσης από τον ΟΚΑΝΑ και θα υπάρχει συνεργασία με το ΚΕΘΕΑ.

Υποέργο 3: Πρόγραμμα Υπηρεσιών Πρόληψης

Το παρόν Έργο αποσκοπεί στην ολιστική προσέγγιση των άμεσων αναγκών του περιθωριοποιημένου πληθυσμού, εστιάζει στην έγκαιρη εφαρμογή ουσιαστικών και στοχοθετημένων μέτρων για τις ευάλωτες ομάδες και προωθεί υγιείς μορφές ψυχαγωγίας και διασκέδασης μακριά από καταχρήσεις και εξαρτήσεις. Πιο συγκεκριμένα, το Έργο αποσκοπεί στην ενίσχυση της δράσης των Κέντρων Πρόληψης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με την πρόσληψη νέου προσωπικού.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 • Διερεύνηση και αποτύπωση υφιστάμενων και αναδυόμενων αναγκών ψυχοκοινωνικής υγείας

Στην εν λόγω δράση θα υλοποιηθεί η κατά το δυνατόν ακριβέστερη αποτύπωση της κατάστασης σε πολύ τοπικό επίπεδο (πόλη, χωριό, γειτονιά), μέσω της συνεργασίας του ΟΚΑΝΑ και του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Ψυχικής Υγείας Νευροεπιστημών και Ιατρικής Ακρίβειας (ΕΠΙΨΥ) και ειδικότερα του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά (ΕΚΠΤΕΠΝ).

 • Σχέδιο Δράσης για την Υλοποίηση της Πράξης

Το Σχέδιο Δράσης θα αφορά στη λεπτομερή καταγραφή των παρεμβάσεων με το αντίστοιχο χρονοδιάγραμμα ανά ομάδα– στόχο και την περιοχή παρέμβασης. Επιπλέον θα Εκπονηθεί Ενιαίο Μεθοδολογικό Πλαίσιο διακρίβωσης ενεργειών πρόληψης υφιστάμενων ή/και νέων μορφών εξαρτήσεων.

 • Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών προς τις ομάδες - στόχο

Αξιοποιώντας τα Κέντρα Πρόληψης & Ψυχοκοινωνικής Υγείας, θα επιδιωχθεί αύξηση και διεύρυνση των παρεμβάσεων σε μαθητές και εκπαιδευτικούς Α'θμιας και Β'θμιας εκπαίδευσης, αλλά και στην ευρύτερη κοινότητα

 • Ανάπτυξη ενημερωτικού υλικού ανά ομάδα– στόχο

Θα παραχθεί το κατάλληλο υποστηρικτικό ενημερωτικό ή/και εκπαιδευτικό υλικό το οποίο θα αφορά στην ευαισθητοποίηση, ενημέρωση και εκπαίδευση των ωφελουμένων καθώς και εκπαιδευτικό υλικό για τους εμπλεκόμενους πολλαπλασιαστές πολιτικής πρόληψης.

 • Δικτύωση Κέντρων Πρόληψης με δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ)

Θα ενισχυθεί περαιτέρω η δικτύωση τν Κέντρων Πρόληψης με τοπικούς φορείς, την πανεπιστημιακή κοινότητα καθώς και με τις δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

 Πελοποννήσου 2014-2020

Φορέας Χρηματοδότησης: Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Συνολικός εγκεκριμένος προϋπολογισμός Πράξης: 514.032,21€

Διάρκεια Υλοποίησης: 24 μήνες

Χωροθέτηση: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Σκοπός:

Η παρούσα Πράξη αποσκοπεί στην ολιστική προσέγγιση των άμεσων αναγκών του περιθωριοποιημένου πληθυσμού και αφορά σε μια συντονισμένη προσπάθεια που εστιάζεται στην έγκαιρη εφαρμογή ουσιαστικών και στοχοθετημένων μέτρων για τις ευάλωτες ομάδες των συνανθρώπων μας, στην παροχή προσβάσιμων και επιστημονικά τεκμηριωμένων παρεμβάσεων και στην προώθηση υγιών μορφών ψυχαγωγίας και διασκέδασης των ανθρώπων, μακριά από καταχρήσεις και εξαρτήσεις που τους εγκλωβίζουν.

Η Πράξη έχει ως σκοπό να ενισχύσει αφενός τη δράση των Κέντρων Πρόληψης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με την πρόσληψη νέου προσωπικού προκειμένου να διευρυνθούν οι υπάρχουσες δράσεις σε ολοένα και περισσότερους ωφελούμενους, και αφετέρου θα συμβάλλει στην καλύτερη αντιμετώπιση του εξυπηρετούμενου πληθυσμού και των αναγκών του στο εύρος της Περιφέρειας.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διερεύνηση και αποτύπωση υφιστάμενων και αναδυόμενων αναγκών ψυχοκοινωνικής υγείας Προκειμένου, να επιτευχθεί ο μέγιστος βαθμός διείσδυσης των προγραμμάτων πρόληψης στην τοπική κοινότητα αλλά και στις ομάδες του πληθυσμού υψηλού κινδύνου, που διαβιούν στην εν λόγω Περιφέρεια, οι δράσεις που θα υλοποιηθούν θα βασίζονται σε δεοντολογικά ορθές και βιώσιμες παρεμβάσεις που θα ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες ψυχοκοινωνικές ανάγκες του πληθυσμού. Ως εκ τούτου, προϋπόθεση για την αποτελεσματικότητα της πρόληψης αποτελεί η όσο το δυνατόν ακριβέστερη αποτύπωση της κατάστασης σε πολύ τοπικό επίπεδο, επίπεδο πόλης, χωριού ακόμα και γειτονιάς.

Η αποτύπωση των αναγκών της τοπικής κοινωνίας θα επιτευχθεί μέσω της συνεργασίας του ΟΚΑΝΑ και του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Ψυχικής Υγείας Νευροεπιστημών και Ιατρικής Ακρίβειας (ΕΠΙΨΥ) και ειδικότερα με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά (ΕΚΠΤΕΠΝ) που λειτουργεί στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης των Ναρκωτικών και της Τοξικομανίας (EMCDDA – Ευρωπαϊκό Κέντρο) και αποτελεί ένα από τα Εθνικά Κέντρα για τη συλλογή, επεξεργασία και δημοσίευση επιστημονικά έγκυρων εθνικών στοιχείων για όλες τις παραμέτρους που αφορούν τα ναρκωτικά.

Σχέδιο Δράσης για την Υλοποίηση της Πράξης

Το Σχέδιο Δράσης θα αφορά στην λεπτομερή καταγραφή των παρεμβάσεων με το αντίστοιχο χρονοδιάγραμμα ανά ομάδα – στόχο και την περιοχή παρέμβασης. Επιπλέον θα αναπτυχθούν και οριζόντια υποστηρικτικά μέτρα για την Εκπόνηση Ενιαίου Μεθοδολογικού Πλαισίου διακρίβωσης ενεργειών πρόληψης υφιστάμενων ή/και νέων μορφών εξαρτήσεων και τυχόν παρεμβάσεις στο μεθοδολογικό πλαίσιο οργάνωσης των δομών. Τόσο η διαρκής αποτύπωση των αναγκών της τοπικής κοινωνίας όσο και το Σχέδιο Δράσης αποτελούν δυναμικές διαδικασίες, με άμεση συνάφεια μεταξύ τους που προϋποθέτουν τη μακροχρόνια και συστηματική συμμετοχική διαδικασία.

Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών προς τις ομάδες - στόχο

Λαμβάνοντας υπόψη, τον θεσμικό ρόλο των Κέντρων Πρόληψης &Ψυχοκοινωνικής Υγείας, θα επιδιωχθεί αύξηση και διεύρυνση των παρεμβάσεων σε μαθητές και εκπαιδευτικούς Α’θμιας και Β’θμιας εκπαίδευσης, αλλά και στην ευρύτερη κοινότητα (γονείς, ομάδες εφήβων, φοιτητές, ένοπλες δυνάμεις, σώματα ασφαλείας κ.ά.), αλλά και επίτευξη νέων εξατομικευμένων παρεμβάσεων πρόληψης εστιασμένες στις αναδυόμενες ανάγκες των ομάδων στόχου.

Ανάπτυξη ενημερωτικού υλικού ανά ομάδα – στόχο

Για την υποστήριξη των παρεμβάσεων θα εκπονηθεί το ανάλογο ενημερωτικό ή/και εκπαιδευτικό υλικό που θα αφορά στην ευαισθητοποίηση, ενημέρωση και εκπαίδευση των ωφελουμένων. Επιπλέον θα εκπονηθεί και εκπαιδευτικό υλικό θα τους εμπλεκόμενους πολλαπλασιαστές πολιτικής πρόληψης ώστε να επιτευχθεί η διαμόρφωση νέων υγιών συμπεριφορών σε όλο και περισσότερους ωφελούμενους.

Δικτύωση Κέντρων Πρόληψης με δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ)

Με γνώμονα το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων των Κέντρων Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας και το ρόλο τους στην προαγωγή της ψυχοκοινωνικής υγείας όλων των ηλικιών και όχι μόνο των εφήβων, είναι αναγκαία η ενίσχυση της δικτύωσης με τοπικούς φορείς, την πανεπιστημιακή κοινότητα καθώς και με τις δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

 Δυτική Μακεδονία 2014-2020

Τίτλος Υποέργου: Ενίσχυση του OKANA με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στην κρίση λόγω της επιδημίας COVID-19

Τίτλος Πράξης: Ενίσχυση των Φορέων Υγείας με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στις ανάγκες λόγω της επιδημίας COVID-19 στην Περιφέρεια  Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης

Κωδ. ΟΠΣ: 5067799

Η πράξη εντάσσεται στο Εθνικό Σχέδιο του Υπουργείου Υγείας για τον περιορισμό της εξάπλωσης της επιδημίας της νόσου COVID-19 και την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της, σε συνέχεια των δύο ΠΝΠ της 11-03-2020 (ΦΕΚ55/Α/11-03-2020) και της 14-3-2020 (ΦΕΚ 64/Α/14-3-2020) που κυρώθηκαν με το Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 46/Α/3-4-2020).  Συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ε.Ε. μέσω του Ε.Π. της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Η δράση αποσκοπεί στην λειτουργική ετοιμότητα και ανθεκτικότητα του συστήματος υγείας στο πλαίσιο της υγειονομικής κρίσης λόγω COVID-19. Ειδικότερα  η  ενδυνάμωση των φορέων και του προσωπικού έχει στόχο την αποτελεσματικότερη ανταπόκριση  στις ανάγκες των ατόμων που νοσούν, στην ενίσχυση των επαγγελματιών με νέο προσωπικό για περιορισμό  του κινδύνου  εξουθένωσης στην εργασία,  περιορισμό κινδύνου μετάδοσης, για δυνατότητα απομάκρυνσης από την εργασία αν απαιτηθεί κατά το δυνατόν διατήρηση της παροχής υπηρεσιών υγείας για άλλες νόσους.

Το φυσικό αντικείμενο του υποέργου είναι η πρόσληψη πρόσθετου επικουρικού προσωπικού, ιατρικού, νοσηλευτικού, λοιπού, βοηθητικού και πάσης φύσεως προσωπικού για την ενίσχυση και ενδυνάμωση του Φορέα Υγείας «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ (ΟΚΑΝΑ)» στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με προσωπικό εννέα (9) επαγγελματιών, προκειμένου να ανταποκριθεί στην αποτελεσματική διαχείριση περιστατικών νόσου COVID-19, σε προσερχόμενους για άλλη νόσηση τυχόν προσυμπτωματικούς ή και ασυμπτωματικούς της COVID-19 και για να προσφέρουν υπηρεσίες σε ασθενείς με χρόνια νοσήματα, προλαμβάνοντας με αυτό τον τρόπο τον αποκλεισμό πρόσβασης του πληθυσμού με χρόνια ή άλλα έκτακτα προβλήματα από υπηρεσίες υγείας. Η Πράξη συγχρηματοδοτεί μέρος από το συνολικό προσλαμβανόμενο προσωπικό για την επιδημία CoViD-19 στον ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ (ΟΚΑΝΑ) – ΝΠΙΔ.

Κύριος της πράξης είναι το Υπουργείο Υγείας.

Συντονιστής Δικαιούχος της πράξης είναι η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Υγείας.

Συνδικαιούχος είναι ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ (ΟΚΑΝΑ) – ΝΠΙΔ.

 

hg

Τίτλος Υποέργου: Ενίσχυση του OKANA με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στην κρίση λόγω της επιδημίας COVID-19

Τίτλος Πράξης: Ενίσχυση των Φορέων Υγείας με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στις ανάγκες λόγω της επιδημίας COVID-19 στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

Κωδ. ΟΠΣ: 5070592

Η πράξη εντάσσεται στο Εθνικό Σχέδιο του Υπουργείου Υγείας για τον περιορισμό της εξάπλωσης της επιδημίας της νόσου COVID-19 και την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της, σε συνέχεια των δύο ΠΝΠ της 11-03-2020 (ΦΕΚ55/Α/11-03-2020) και της 14-3-2020 (ΦΕΚ 64/Α/14-3-2020) που κυρώθηκαν με το Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 46/Α/3-4-2020).  Συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ε.Ε. μέσω του Ε.Π. της Περιφέρειας Πελοποννήσου, Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Η δράση αποσκοπεί στην λειτουργική ετοιμότητα και ανθεκτικότητα του συστήματος υγείας στο πλαίσιο της υγειονομικής κρίσης λόγω COVID-19. Ειδικότερα  η  ενδυνάμωση των φορέων και του προσωπικού έχει στόχο την αποτελεσματικότερη ανταπόκριση  στις ανάγκες των ατόμων που νοσούν, στην ενίσχυση των επαγγελματιών με νέο προσωπικό για περιορισμό  του κινδύνου  εξουθένωσης στην εργασία,  περιορισμό κινδύνου μετάδοσης, για δυνατότητα απομάκρυνσης από την εργασία αν απαιτηθεί κατά το δυνατόν διατήρηση της παροχής υπηρεσιών υγείας για άλλες νόσους.

Το φυσικό αντικείμενο του υποέργου είναι η πρόσληψη πρόσθετου επικουρικού προσωπικού, ιατρικού, νοσηλευτικού, λοιπού, βοηθητικού και πάσης φύσεως προσωπικού για την ενίσχυση και ενδυνάμωση του Φορέα Υγείας «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ (ΟΚΑΝΑ)» στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, με προσωπικό δύο (2) επαγγελματιών μέχρι σήμερα, προκειμένου να ανταποκριθεί στην αποτελεσματική διαχείριση περιστατικών νόσου COVID-19, σε προσερχόμενους για άλλη νόσηση τυχόν προσυμπτωματικούς ή και ασυμπτωματικούς της COVID-19 και για να προσφέρουν υπηρεσίες σε ασθενείς με χρόνια νοσήματα, προλαμβάνοντας με αυτό τον τρόπο τον αποκλεισμό πρόσβασης του πληθυσμού με χρόνια ή άλλα έκτακτα προβλήματα από υπηρεσίες υγείας. Η Πράξη συγχρηματοδοτεί μέρος από το συνολικό προσλαμβανόμενο προσωπικό για την επιδημία CoViD-19 στον ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ (ΟΚΑΝΑ) – ΝΠΙΔ.

Κύριος της πράξης είναι το Υπουργείο Υγείας.

Συντονιστής Δικαιούχος της πράξης είναι η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Υγείας.

Συνδικαιούχος είναι ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ (ΟΚΑΝΑ) – ΝΠΙΔ.

κη η

Επικοινωνήστε με τον ΟΚΑΝΑ

Σε όλες τις κατηγορίες της ιστοσελίδας μας θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για το έργο του ΟΚΑΝΑ και τα προγράμματα που υλοποιεί σε όλους τους τομείς των δραστηριοτήτων του. Ειδικότερα, στην κατηγορία FAQ θα βρείτε πιο εξειδικευμένα άρθρα για θέματα πρόληψης και θεραπείας αλλά και πληροφορίες για τις εξαρτησιογόνες ουσίες και τις επιπτώσεις από τη χρήση τους. Σε περίπτωση που χρειάζεστε μία πληροφορία που δεν μπορείτε να βρείτε μέσα από τις σελίδες του web site, στείλτε μας το ερώτημά σας στο questions@okana.gr ή χρησιμοποιήστε την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας και σε σύντομο χρονικό διάστημα θα λάβετε την απάντηση από το εξειδικευμένο προσωπικό του ΟΚΑΝΑ.

Αν χρειάζεστε βοήθεια, υποστήριξη ή συμβουλές για την αντιμετώπιση προβλήματος που σχετίζεται με τη χρήση ουσιών απευθυνθείτε στην ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ SOS του ΟΚΑΝΑ καλώντας το 1031.

Για ερωτήματα που σχετίζονται με τον τρόπο διαχείρισης, επεξεργασίας και προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, παρακαλούμε όπως τα αποστείλετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: dpo@okana.gr