Προκηρύξεις

10.05.2023

Κατόπιν της δημοσίευσης του Προεδρικού Διατάγματος διάλυσης της Βουλής και προκήρυξης των εκλογών (Π.Δ. 45/2023 ΦΕΚ 99/τ.Α΄/22-4-2023), αναστέλλονται προσωρινά από 22-4-2023 οι εκκρεμείς διαδικασίες επιλογής προσωπικού, μέχρι την ορκωμοσία της Κυβέρνησης που θα προκύψει (κατά το άρθρο 37 του Συντάγματος) από τις εκλογές της 21ης Μαΐου 2023. 

Οι προθεσμίες υποβολής αιτήσεων συμμετοχής ή ενστάσεων, εφόσον δεν είχαν ολοκληρωθεί μέχρι 22-4-2023, διακόπτονται και συνεχίζονται αμέσως μετά τη λήξη της αναστολής και μέχρι τη συμπλήρωση του κατά περίπτωση εναπομείναντος χρονικού διαστήματος έως την εκπνοή τους.

25.04.2023

Εγκρίνουμε τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης υποψηφίων της υπ’ αριθμ. 586/24-1-2023  πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) και κωδικό θέσης 1 και 2 και σύμφωνα με τους συνημμένους πίνακες οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης, για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και έως τις 31.12.2023 και με δυνατότητα παράτασης σε περίπτωση επέκταση της πράξης.

Τυχόν ενστάσεις επί των προσωρινών πινάκων κατάταξης υποβάλλονται μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την επόμενη της ανάρτησής τους, αποκλειστικά μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου secretary@okana.gr

25.04.2023

Εγκρίνουμε τον οριστικό πίνακα κατάταξης υποψηφίων στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 5505/1.11.2022 ανακοίνωσης για την επιλογή ενός (1) Νομικού με σύμβαση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών, διάρκειας έως έντεκα (11) μήνες, και συγκεκριμένα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και έως 30.09.2023 με δυνατότητα παράτασης έως την λήξη του Προγράμματος, για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο «Δίκτυο Δομών και Υπηρεσιών για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων» με Κωδικό ΟΠΣ 5045577 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020, σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

21.04.2023

Εγκρίνουμε τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης υποψηφίων της υπ’ αριθμ. 585/24-1-2023  πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) και κωδικό θέσης 1 - 6 και σύμφωνα με τους συνημμένους πίνακες οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης, για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και έως τις 31.12.2023 για τους κωδικούς 1-4, έως 22.06.2023 για τον κωδικό 5, έως 04.07.2023 για τον κωδικό 6 και με δυνατότητα παράτασης για όλους τους κωδικούς σε περίπτωση επέκταση της πράξης.

Τυχόν ενστάσεις επί των προσωρινών πινάκων κατάταξης υποβάλλονται μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την επόμενη της ανάρτησής τους, αποκλειστικά μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου secretary@okana.gr

 

21.04.2023

Εγκρίνουμε τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης υποψηφίων της υπ’ αριθμ. 583/24-1-2023  πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) και κωδικό θέσης 1,2,4,5 και 6 σύμφωνα με τους συνημμένους πίνακες οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης, για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και έως τις 30.09.2023 και με δυνατότητα παράτασης σε περίπτωση επέκταση της πράξης.

Τυχόν ενστάσεις επί των προσωρινών πινάκων κατάταξης υποβάλλονται μέσα σε προθεσμία  πέντε (5) ημερών από την επόμενη της ανάρτησής τους, αποκλειστικά μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου secretary@okana.gr

21.04.2023

Εγκρίνουμε τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης υποψηφίων της υπ’ αριθμ. 590/24-1-2023 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) και κωδικό θέσης 2,3 & 4, σύμφωνα με τους συνημμένους πίνακες οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης, για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και έως τις 30.11.2023 και με δυνατότητα παράτασης σε περίπτωση επέκταση της πράξης,

Τυχόν ενστάσεις επί των προσωρινών πινάκων κατάταξης υποβάλλονται μέσα σε προθεσμία  πέντε (5) ημερών από την επόμενη της ανάρτησής τους, αποκλειστικά μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου secretary@okana.gr

 

21.04.2023

Εγκρίνουμε τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης υποψηφίων της υπ’ αριθμ. 591/24-2-2023  πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) και κωδικό θέσης 1 και 2 και σύμφωνα με τους συνημμένους πίνακες οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης, για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και έως τις 24.11.2023 και με δυνατότητα παράτασης σε περίπτωση επέκταση της πράξης.

Τυχόν ενστάσεις επί των προσωρινών πινάκων κατάταξης υποβάλλονται μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την επόμενη της ανάρτησής τους, αποκλειστικά μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου secretary@okana.gr

 

21.04.2023

Εγκρίνουμε τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης υποψηφίων της υπ’ αριθμ. 592/24-2-2023  πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή προσωπικού με σύμβαση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών και κωδικό θέσης 1 και σύμφωνα με τους συνημμένους πίνακες οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης, για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και έως τις 18.09.2023 και με δυνατότητα παράτασης σε περίπτωση επέκταση της πράξης.

Τυχόν ενστάσεις επί των προσωρινών πινάκων κατάταξης υποβάλλονται μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την επόμενη της ανάρτησής τους, αποκλειστικά μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου secretary@okana.gr

 

13.04.2023

Εγκρίνουμε τον οριστικό πίνακα κατάταξης των υποψηφίων στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 589/24.01.2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ενός (1) ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και με Κωδικός θέσης 4 για το Κέντρο Πρόληψης Π.Ε. Ρεθύμνου, στο πλαίσιο υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενης Πράξης με τίτλο «Δίκτυο Δομών και Υπηρεσιών για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη 2014-2020, σύμφωνα με τους συνημμένους πίνακες οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφαση.

Διάρκεια σύμβασης: Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και έως τις 14.04.2023 και με δυνατότητα παράτασης σε περίπτωση επέκταση της πράξης.

07.04.2023

Εγκρίνουμε τον οριστικό πίνακα κατάταξης των υποψηφίων στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 589/24.01.2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ενός (1) Κοινωνικού Λειτουργού ΤΕ με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και κωδικό θέσης 3 στο πλαίσιο υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενης Πράξης με τίτλο «Δίκτυο Δομών και Υπηρεσιών για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη 2014-2020, σύμφωνα με τους συνημμένους πίνακες οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφαση.

Διάρκεια σύμβασης: Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και έως τις 14.04.2023 και με δυνατότητα παράτασης σε περίπτωση επέκταση της πράξης

03.04.2023

Ο Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ) για την κάλυψη των αναγκών του σε προσωπικό και για την προσήκουσα λειτουργία των Μονάδων / Υπηρεσιών του, ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με Ιατρούς, Ψυχολόγους, Κοινωνικούς Λειτουργούς και Νοσηλευτές/τριες,  με σύμβαση ανεξάρτητων υπηρεσιών, υπό καθεστώς έκδοσης δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους, για χρονικό διάστημα έως ένα(1) έτος και ως ακολούθως:

ΑΤΤΙΚΗ

 • Ιατρός Βιοπαθολόγος ΠΕ:  1 θέση
 • Ιατρός Ψυχίατρος ΠΕ:  15 θέσεις
 • Γενικός Ιατρός ή Ιατρός Παθολόγος ΠΕ:  7 θέσεις
 • Κοινωνικής Εργασίας (Κοινωνικός Λειτουργός) ΠΕ ή ΤΕ:  5 θέσεις
 • Νοσηλευτές ΠΕ ή ΤΕ:  7 θέσεις
 • Ψυχολόγοι ΠΕ:  4 θέσεις

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

 • Ιατρός Ψυχίατρος ΠΕ: 9 θέσεις
 • Κοινωνικής Εργασίας (Κοινωνικός Λειτουργός) ΠΕ ή ΤΕ:  4 θέσεις
 • Ψυχολόγοι ΠΕ:  2 θέσεις
 • Νοσηλευτές ΠΕ ή ΤΕ:  4 θέσεις

ΠΙΕΡΙΑ (ΚΑΤΕΡΙΝΗ)

 • Ιατρός Ψυχίατρος ΠΕ:  1 θέση
 • Νοσηλευτής ΠΕ ή ΤΕ:  1 θέση

ΡΕΘΥΜΝΟ

 • Ιατρός Ψυχίατρος ΠΕ: 1 θέση
 • Νοσηλευτής ΠΕ ή ΤΕ:  1 θέση

ΠΡΕΒΕΖΑ

 • Ιατρός Ψυχίατρος ΠΕ: 1 θέση

ΣΕΡΡΕΣ

 • Ιατρός Ψυχίατρος ΠΕ: 1 θέση

ΜΕΣΣΗΝΙΑ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ)

 • Γενικός Ιατρός ΠΕ:  1 θέση

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ (ΑΓΡΙΝΙΟ)

 • Γενικός Ιατρός ΠΕ:  1 θέση

ΡΟΔΟΠΗ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)

 • Γενικός Ιατρός ΠΕ: 1 θέση

ΕΥΒΟΙΑ (ΧΑΛΚΙΔΑ)

 • Γενικός Ιατρός ΠΕ: 1 θέση

ΑΧΑΪΑ

 • Κοινωνικής Εργασίας (Κοινωνικός Λειτουργός) ΠΕ ή ΤΕ:  1 θέση
 • Νοσηλευτές ΠΕ ή ΤΕ:  4 θέσεις
 • Ψυχολόγοι  ΠΕ:  2 θέσεις

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

 • Ψυχολόγος ΠΕ:  1 θέση

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

 • Νοσηλευτής ΠΕ ή ΤΕ:  1 θέση

ΡΟΔΟΣ

 • Ιατρός Ψυχίατρος ή Γενικός Ιατρός ή κάθε άλλης Κλινικής Ειδικότητας:  1 θέση
 • Κοινωνικής Εργασίας (Κοινωνικός Λειτουργός) ΠΕ ή ΤΕ:  1 θέση
30.03.2023

Εγκρίνουμε τον οριστικό πίνακα κατάταξης των υποψηφίων στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 584/24.01.2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ενός (1) Κοινωνικού Λειτουργού ΤΕ με κωδικό θέσης 3 και σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) για το Κέντρο Πρόληψης ΠΕ Ιωαννίνων, σύμφωνα με τους συνημμένους πίνακες.

Διάρκεια σύμβασης: Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και έως τις 30.03.2023 και με δυνατότητα παράτασης σε περίπτωση επέκταση της πράξης.

30.03.2023

Εγκρίνουμε τον οριστικό πίνακα κατάταξης των υποψηφίων στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 584/24.01.2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ενός (1) Ψυχολόγου ΠΕ με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) και κωδικό θέσης 2, για το Κέντρο Πρόληψης ΠΕ Άρτας, στο πλαίσιο υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενης Πράξης με τίτλο «Δίκτυο Δομών και Υπηρεσιών για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων», στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020.

Διάρκεια σύμβασης: Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και έως τις 30.03.2023 και με δυνατότητα παράτασης σε περίπτωση επέκταση της πράξης.

30.03.2023

Εγκρίνουμε τον οριστικό πίνακα κατάταξης των υποψηφίων στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 584/24.01.2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος(κωδικός θέσης: 1), για την πρόσληψη ενός (1) Ψυχολόγου ΠΕ με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) στο Πολυδύναμο Κέντρο Πρέβεζας στο πλαίσιο υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενης Πράξης με τίτλο «Δίκτυο Δομών και Υπηρεσιών για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων» με Κωδικό ΟΠΣ 5041870 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020».

Διάρκεια σύμβασης: Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και έως τις 04.04.2023 και με δυνατότητα παράτασης σε περίπτωση επέκταση της πράξης.

30.03.2023

Εγκρίνουμε τον οριστικό πίνακα αξιολογικής κατάταξης της υπ’ αριθμ. 6296/29-11-2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή Ψυχολόγων ΠΕ, με σύμβαση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών, για χρονικό διάστημα έως ένα (1) έτος για την Αττική.

30.03.2023

Εγκρίνουμε τους οριστικούς πίνακες κατάταξης υποψηφίων της υπ’ αριθμ. 5505/1.11.2022 ανακοίνωσης για την επιλογή ενός (1) ΠΕ Διοικητικού Στελέχους (Διοίκηση Επιχειρήσεων) με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, διάρκειας οχτώ (08) μηνών με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως την λήξη του Προγράμματος, στο  πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014-2020», για το Υποέργο «Ανοιχτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων (ΑΚΗΑ).

30.03.2023

Εγκρίνουμε τους οριστικούς πίνακες κατάταξης υποψηφίων της υπ’ αριθμ. 5967/16.11.2022 ανακοίνωσης για την επιλογή τριών (3) Ειδικών Θεραπευτών ΔΕ στο πλαίσιο υλοποίησης της συγχρηματοδοτούμενης πράξης με τίτλο «Ενίσχυση του Δικτύου Δομών και Υπηρεσιών κατά των Εξαρτήσεων, στο Μητροπολιτικό Δήμο Θεσσαλονίκης» με Κωδικό ΟΠΣ 5041775, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020», για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και έως τις 30.11.2023, με δυνατότητα παράτασης μέχρι την ολοκλήρωση της Πράξης.

28.03.2023

Εγκρίνουμε τους οριστικούς πίνακες κατάταξης υποψηφίων στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 6033/21.11.2022 Προκήρυξης για την επιλογή οχτώ (08) Ειδικών Θεραπευτών ΔΕ, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου με δοκιμαστική υπηρεσία διάρκειας τουλάχιστον δύο ετών, για τη στελέχωση Μονάδων/Υπηρεσιών του Οργανισμού στους Νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης.

28.03.2023

Εγκρίνουμε τους οριστικούς πίνακες κατάταξης υποψηφίων στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 6034/21.11.2022 Προκήρυξης για την επιλογή είκοσι (20) Ψυχολόγων ΠΕ, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου για τη στελέχωση Μονάδων/Υπηρεσιών του Οργανισμού στους νομούς Αττικής, Θεσσαλονίκης, Πιερίας, Έβρου, Τρικάλων, Ηλείας και Αχαΐας

28.03.2023

Εγκρίνουμε τους οριστικούς πίνακες κατάταξης υποψηφίων στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 6035/21.11.2022 Προκήρυξη για την επιλογή  δώδεκα (12) Κοινωνικών Λειτουργών ΤΕ, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου για τη στελέχωση Μονάδων/Υπηρεσιών στους νομούς Αττικής, Θεσσαλονίκης, Πιερίας, Έβρου, Αιτωλοακαρνανίας και Αχαΐας

Επικοινωνήστε με τον ΟΚΑΝΑ

Σε όλες τις κατηγορίες της ιστοσελίδας μας θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για το έργο του ΟΚΑΝΑ και τα προγράμματα που υλοποιεί σε όλους τους τομείς των δραστηριοτήτων του. Ειδικότερα, στην κατηγορία FAQ θα βρείτε πιο εξειδικευμένα άρθρα για θέματα πρόληψης και θεραπείας αλλά και πληροφορίες για τις εξαρτησιογόνες ουσίες και τις επιπτώσεις από τη χρήση τους. Σε περίπτωση που χρειάζεστε μία πληροφορία που δεν μπορείτε να βρείτε μέσα από τις σελίδες του web site, στείλτε μας το ερώτημά σας στο questions@okana.gr ή χρησιμοποιήστε την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας και σε σύντομο χρονικό διάστημα θα λάβετε την απάντηση από το εξειδικευμένο προσωπικό του ΟΚΑΝΑ.

Αν χρειάζεστε βοήθεια, υποστήριξη ή συμβουλές για την αντιμετώπιση προβλήματος που σχετίζεται με τη χρήση ουσιών απευθυνθείτε στην ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ SOS του ΟΚΑΝΑ καλώντας το 1031.

Για ερωτήματα που σχετίζονται με τον τρόπο διαχείρισης, επεξεργασίας και προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, παρακαλούμε όπως τα αποστείλετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: dpo@okana.gr