Προκηρύξεις

27.01.2023

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Επιλογής για την οριστικοποίηση των πινάκων των υποψηφίων που πληρούν τις προϋποθέσεις της υπ’ αριθμ. Πρωτ. 6036/21.11.2022 Προκήρυξης για τους Νομούς Αττικής, Θεσσαλονίκης, Ημαθίας (Βέροια), Μαγνησίας (Βόλος), Ροδόπης (Κομοτηνή), Ηρακλείου (Ηράκλειο) και Ηλείας (Πύργος) - δεκατεσσάρων (14) θέσεων Νοσηλευτών ΤΕ, μετά από την εξέταση των υποβληθεισών ενώπιόν της ενστάσεων επί των αρχικώς αναρτηθέντων πινάκων βάσει του υπ' αριθμ. πρωτ. 1931/12-01-2023 Πρακτικού.

26.01.2023

Πρακτικό Συνεδρίασης για την οριστικοποίηση των πινάκων των υποψηφίων που πληρούν τις προϋποθέσεις, εκείνων που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις και εκείνων που συνεχίζουν στη διαδικασία επιλογής και θα κληθούν σε συνέντευξη για την επιλογή δύο (02) Κοινωνικών Λειτουργών  ΠΕ, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, για τη στελέχωση Μονάδων/Υπηρεσιών του Οργανισμού, σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. πρωτ. 6032/21.11.2022 Προκήρυξης για τους Νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης.

25.01.2023

Ο Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ) ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) ενός (1) ατόμου για την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ», με κωδικό ΟΠΣ 5053814, Κωδικό Πράξης ΣΑ 2020ΕΠ03110005 της ΣΑ ΕΠ0311 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020»- Άξονας Προτεραιότητας 4 «Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή - ΕΚΤ», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) με τίτλο «Δράση 9iv.24Α.4: Ανάπτυξη υπηρεσιών / δράσεων πρόληψης και αντιμετώπισης των εξαρτήσεων» με έδρα την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.

25.01.2023

Ο Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ) ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ), συνολικά τριών (3) ατόμων, για την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ», με Κωδικό ΣΑ (Κωδικό Ενάριθμου) 2019ΕΠ02610031 της ΣΑ ΕΠ0261 στο Ε.Π. Πελοπόννησος 2014 - Άξονας προτεραιότητας 2Α «Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού-Ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) με τίτλο «Ανάπτυξη δικτύου υπηρεσιών για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου» με έδρα την Περιφέρεια Πελοποννήσου.

25.01.2023

Ο Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ) ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ), συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων, για την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ», με κωδικό ΟΠΣ 5050500, Κωδικό Πράξης ΣΑ (Κωδικό Ενάριθμου) 2020ΕΠ06710000 της ΣΑ ΕΠ0671 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο 2014-2020» - Άξονας προτεραιότητας 4 «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης – Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) με τίτλο «Δράσεις για την καταπολέμηση των εξαρτήσεων στην κοινότητα» με έδρα την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

25.01.2023

Ο Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ) ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ), συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων, για την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ», με κωδικό ΟΠΣ 5055293, με Κωδικό ΣΑ (Κωδικό Ενάριθμου) 2020ΕΠ00210019 της ΣΑ ΕΠ0021 στο Ε.Π. Κρήτης - Άξονας προτεραιότητας 5 «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της φτώχειας στην Κρήτη», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) με τίτλο «Δράση 9.iv.5: Δράσεις για την αντιμετώπιση των Εξαρτήσεων στην Περιφέρεια Κρήτης», με έδρα την Περιφέρεια Κρήτης.

25.01.2023

Ο Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ) ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ), συνολικά εννέα (9) ατόμων, για την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ», με κωδικό ΟΠΣ 5045167, με Κωδικό ΣΑ (Κωδικό Ενάριθμου) 2019ΕΠ00810122 της ΣΑ ΕΠ0081 στο Ε.Π. Κεντρικής Μακεδονίας - Άξονας προτεραιότητας 9Β «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας - ΕΚΤ», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) με τίτλο «Αντιμετώπιση των εξαρτήσεων» στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας», με έδρα την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

25.01.2023

Ο Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ) ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ), συνολικά δύο (2) ατόμων, για την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ», με κωδικό ΟΠΣ 5050811», Κωδικό Πράξης ΣΑ (Κωδικό Ενάριθμου) 2020ΕΠ02210014 της ΣΑ ΕΠ0221 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ιόνια Νησιά 2014-2020» - Άξονας προτεραιότητας 5 «Κοινωνική ένταξη, ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και καταπολέμηση της φτώχειας & των διακρίσεων», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμεία (ΕΚΤ) με τίτλο «Ανάπτυξη δικτύου Δομών για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων» με έδρα την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.

25.01.2023

Ο Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ) ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ), συνολικά τριών (3) ατόμων για την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο «Δίκτυο δομών και υπηρεσιών για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων», με Κωδικό ΟΠΣ 5041870, Κωδικό Πράξης ΣΑ (Κωδικό Ενάριθμου) 2019ΕΠ01810051 της ΣΑ ΕΠ0181 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ήπειρος 2014-2020», Άξονας Προτεραιότητας 5 «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Κοινωνική Ένταξη και Καταπολέμηση των Διακρίσεων», ο οποίος χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), με τίτλο «Δράσεις Αντιμετώπισης των εξαρτήσεων», με έδρα την Περιφέρεια Ηπείρου.

25.01.2023

Ο Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ) στο πλαίσιο της υλοποίησης του συγχρηματοδοτούμενου Έργου με τίτλο «Σχεδιασμός και ανάπτυξη συστήματος αυτόματης ανίχνευσης επιδημικών εκρήξεων και εκτίμησης ατομικού κινδύνου μόλυνσης ιογενών ηπατιτίδων B και C και HIV λοίμωξης» με Κωδικό Έργου Τ1ΕΔΚ-03812, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος: Συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς Οργανισμούς του Α' Κύκλου- Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020, Κωδικός Πράξης ΣΑ (Κωδικό Ενάριθμου) 2018ΣΕ14510001 της ΣΑ Ε1451, Άξονας Προτεραιότητας «Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με Τομεακές προτεραιότητες», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), και για την κάλυψη των αναγκών και την προσήκουσα λειτουργία της πράξης, προτίθεται να συνεργαστεί με τρεις (3) συνεργάτες με σύμβαση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών, υπό καθεστώς έκδοσης Δελτίου Απόδειξης Παροχής Υπηρεσιών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους, με δυνατότητα παράτασης έως την ολοκλήρωση της πράξης, με έδρα την Περιφέρεια Αττικής.

25.01.2023

Ο Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ) ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ), συνολικά έξι (6) ατόμων, για την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ», με κωδικό ΟΠΣ 5045577, με κωδικό ΟΠΣ 5045577, με Κωδικό ΣΑ (Κωδικό Ενάριθμου) 2019ΕΠ00110018 της ΣΑ ΕΠ0011 στο Ε.Π. Δυτικής Ελλάδας - Άξονας προτεραιότητας 4 «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και των Διακρίσεων», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) με τίτλο «Δράσεις Δημιουργίας Δικτύου Δομών και Υπηρεσιών για την αντιμετώπιση των Εξαρτήσεων στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας», με έδρα την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

25.01.2023

Ο Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ) ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ), συνολικά επτά (7) ατόμων, για την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ», με κωδικό ΟΠΣ 5033069, με Κωδικό ΣΑ (Κωδικό Ενάριθμου) 2020ΕΠ08510119 της ΣΑ ΕΠ0851 στο Ε.Π. Αττικής - Άξονας προτεραιότητας 09 «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και διακρίσεων - Διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) με τίτλο «Ανάπτυξη δικτύου υπηρεσιών/δομών για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων στην Περιφέρεια Αττικής», με έδρα την Περιφέρεια Αττικής και συγκεκριμένα ανά υπηρεσία, ειδικότητα σύμβασης, αριθμό ατόμων, διάρκεια σύμβασης με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα.

24.01.2023

Πρακτικό Συνεδρίασης για την οριστικοποίηση των πινάκων των υποψηφίων που πληρούν τις προϋποθέσεις, εκείνων που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις και εκείνων που συνεχίζουν στη διαδικασία επιλογής και θα κληθούν σε συνέντευξη για την επιλογή δώδεκα (12) Κοινωνικών Λειτουργών ΤΕ, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, για τη στελέχωση Μονάδων/Υπηρεσιών του Οργανισμού, σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. πρωτ. 6035/21.11.2022 Προκήρυξης για τους Νομούς Αττικής, Θεσσαλονίκης, Πιερίας, Έβρου, Αιτωλοακαρνανίας και Αχαΐας.

20.01.2023

Πρακτικό Συνεδρίασης για την οριστικοποίηση των πινάκων των υποψηφίων που πληρούν τις προϋποθέσεις, εκείνων που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις και εκείνων που συνεχίζουν στη διαδικασία επιλογής και θα κληθούν σε συνέντευξη, με σύμβαση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών, υπό καθεστώς έκδοσης δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους, για χρονικό διάστημα έως ένα (1) έτος, σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. πρωτ. 6296/29.11.2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τους Νομούς Αττικής, Αχαΐας και Τρικάλων.

19.01.2023

Συμπληρωματικό Πρακτικό Συνεδρίασης για την οριστικοποίηση των πινάκων των υποψηφίων που πληρούν τις προϋποθέσεις, εκείνων που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις και εκείνων που συνεχίζουν στη διαδικασία επιλογής και θα κληθούν σε συνέντευξη για την επιλογή ενός (01) Νοσηλευτή ΠΕ, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, για τη στελέχωση Μονάδων/Υπηρεσιών του Οργανισμού, σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. πρωτ. 6031/21.11.2022 Προκήρυξης για το Νομό Αττικής.

 

19.01.2023

Πρακτικό Συνεδρίασης για την οριστικοποίηση των πινάκων των υποψηφίων που πληρούν τις προϋποθέσεις, εκείνων που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις και εκείνων που συνεχίζουν στη διαδικασία επιλογής και θα κληθούν σε συνέντευξη για την επιλογή τριών (03) Ιατρών Ψυχιάτρων ή Γενικών Ιατρών ή Ιατρών κάθε άλλης κλινικής ειδικότητας, με σύμβαση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών, υπό καθεστώς έκδοσης δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους, για χρονικό διάστημα έως ένα (1) έτος, σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. πρωτ. 6297/29.11.2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τους Νομούς Δωδεκανήσων, Κέρκυρας και Ιωαννίνων.

16.01.2023

Συμπληρωματικό Πρακτικό Συνεδρίασης για την οριστικοποίηση των πινάκων των υποψηφίων που πληρούν τις προϋποθέσεις, εκείνων που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις και εκείνων που συνεχίζουν στη διαδικασία επιλογής και θα κληθούν σε συνέντευξη για την επιλογή πέντε (05) Ειδικών Θεραπευτών ΔΕ, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου με δοκιμαστική υπηρεσία διάρκειας τουλάχιστον δύο ετών για τη στελέχωση Μονάδων/Υπηρεσιών του Οργανισμού, σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. πρωτ. 6033/21.11.2022 Προκήρυξης για το Νομό Αττικής.

12.01.2023

Πρακτικό Συνεδρίασης για την οριστικοποίηση των πινάκων των υποψηφίων που πληρούν τις προϋποθέσεις, εκείνων που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις και εκείνων που συνεχίζουν στη διαδικασία επιλογής και θα κληθούν σε συνέντευξη για την επιλογή δύο (02) Νοσηλευτών ΠΕ, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου για τη στελέχωση Μονάδων/Υπηρεσιών του Οργανισμού, σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. πρωτ. 6031/21.11.2022 Προκήρυξης για τους Νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης.

 

12.01.2023

 

Πρακτικό Συνεδρίασης για την οριστικοποίηση των πινάκων των υποψηφίων που πληρούν τις προϋποθέσεις, εκείνων που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις και εκείνων που συνεχίζουν στη διαδικασία επιλογής και θα κληθούν σε συνέντευξη για την επιλογή δεκατεσσάρων (14) Νοσηλευτών ΤΕ, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου για τη στελέχωση Μονάδων/Υπηρεσιών του Οργανισμού, σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. πρωτ. 6036/21.11.2022 Προκήρυξης για τους Νομούς Αττικής, Θεσσαλονίκης, Ημαθίας (Βέροια), Μαγνησίας (Βόλος), Ροδόπης (Κομοτηνή), Ηρακλείου (Ηράκλειο) και Ηλείας (Πύργος).
 
05.01.2023

Πρακτικό Συνεδρίασης για την οριστικοποίηση των πινάκων των υποψηφίων που πληρούν τις προϋποθέσεις, εκείνων που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις και εκείνων που συνεχίζουν στη διαδικασία επιλογής και θα κληθούν σε συνέντευξη για την επιλογή δύο (02) Φαρμακοποιών ΠΕ, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου για τη στελέχωση Μονάδων/Υπηρεσιών του Οργανισμού, σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. πρωτ. 6037/21.11.2022 Προκήρυξης για τους Νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης.

Επικοινωνήστε με τον ΟΚΑΝΑ

Σε όλες τις κατηγορίες της ιστοσελίδας μας θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για το έργο του ΟΚΑΝΑ και τα προγράμματα που υλοποιεί σε όλους τους τομείς των δραστηριοτήτων του. Ειδικότερα, στην κατηγορία FAQ θα βρείτε πιο εξειδικευμένα άρθρα για θέματα πρόληψης και θεραπείας αλλά και πληροφορίες για τις εξαρτησιογόνες ουσίες και τις επιπτώσεις από τη χρήση τους. Σε περίπτωση που χρειάζεστε μία πληροφορία που δεν μπορείτε να βρείτε μέσα από τις σελίδες του web site, στείλτε μας το ερώτημά σας στο questions@okana.gr ή χρησιμοποιήστε την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας και σε σύντομο χρονικό διάστημα θα λάβετε την απάντηση από το εξειδικευμένο προσωπικό του ΟΚΑΝΑ.

Αν χρειάζεστε βοήθεια, υποστήριξη ή συμβουλές για την αντιμετώπιση προβλήματος που σχετίζεται με τη χρήση ουσιών απευθυνθείτε στην ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ SOS του ΟΚΑΝΑ καλώντας το 1031.

Για ερωτήματα που σχετίζονται με τον τρόπο διαχείρισης, επεξεργασίας και προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, παρακαλούμε όπως τα αποστείλετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: dpo@okana.gr