Προκηρύξεις

21.09.2022

Ο Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ) για την κάλυψη των αναγκών του σε προσωπικό στους νομούς Αττικής, Αχαΐας, Δωδεκανήσου, Κέρκυρας, Έβρου, Ημαθίας και Ρεθύμνου ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με Γενικούς Ιατρούς, Ιατρούς Παθολόγους, Ιατρούς Ψυχιάτρους ή και με Ιατρούς κάθε άλλης κλινικής ειδικότητας, Κοινωνικό Λειτουργό και Νοσηλευτές με σύμβαση ανεξάρτητων υπηρεσιών, υπό καθεστώς έκδοσης δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους, για χρονικό διάστημα έως ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης και ως ακολούθως:

Αττική

 • Γενικός Ιατρός ή Ιατρός Παθολόγος ΠΕ: Θέσεις (2)
 • Ιατρός Ψυχίατρος ΠΕ: Θέσεις (5)
 • Νοσηλευτής/τρια ΠΕ/ΤΕ: θέσεις (2)

Αχαϊα

 • Ιατρός Ψυχίατρος ή Γενικός Ιατρός ή

κάθε άλλης Κλινικής ειδικότητας ΠΕ: Θέσεις (2)

 • Νοσηλευτής/τρια ΠΕ/ΤΕ: θέση (1)

Δωδεκάνησα

 • Ιατρός Ψυχίατρος ή Γενικός Ιατρός ή

κάθε άλλης Κλινικής ειδικότητας ΠΕ: Θέση (1)

Κέρκυρα

 • Ιατρός Ψυχίατρος ή Γενικός Ιατρός ή

κάθε άλλης Κλινικής ειδικότητας ΠΕ: Θέση (1)

Έβρου

 • Ιατρός Ψυχίατρος ή Γενικός Ιατρός ή

κάθε άλλης Κλινικής ειδικότητας ΠΕ: Θέση (1)

 • Κοινωνικός Λειτουργός ΠΕ/ΤΕ: Θέση (1)
 • Νοσηλευτής/τρια ΠΕ/ΤΕ: Θέση (1)

Ημαθία

 • Ιατρός Ψυχίατρος ή Γενικός Ιατρός ΠΕ: Θέση (1)

Ρέθυμνο

 • Νοσηλευτής/τρια ΠΕ/ΤΕ: Θέση (1)
14.09.2022

Εγκρίνουμε τους οριστικούς πίνακες αξιολογικής κατάταξης των υπ’ αριθμ. 3639/26-7-2022, 3640/26-7-2022, 3641/26-7-2022 προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή συνεργατών με σύμβαση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών και προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) για την Αττική για την επιλογή:

 

 • ενός (1) συνεργάτη ιατρού για τη Μονάδα Απεξάρτησης από το αλκοόλ και τις «νόμιμες» εξαρτήσεις.
 • ενός (1) συνεργάτη Ειδικών Θεραπευτών Δε για το Ανοιχτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων (ΑΚΗΑ).
 • ενός (1) νοσηλευτή για το Ανοιχτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων (ΑΚΗΑ).

 

07.09.2022

Εγκρίνουμε τους προσωρινούς πίνακες αξιολογικής κατάταξης των υπ’ αριθμ. των υπ’ αριθμ. 3639/26-7-2022, 3640/26-7-2022, 3641/26-7-2022 προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή συνεργατών με σύμβαση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών και προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) για την Αττική για την επιλογή:

 • ενός (1) συνεργάτη ιατρού για τη Μονάδα Απεξάρτησης από το αλκοόλ και τις «νόμιμες» εξαρτήσεις.
 • ενός (1) συνεργάτη Ειδικών Θεραπευτών Δε για το Ανοιχτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων (ΑΚΗΑ).
 • ενός (1) νοσηλευτή για το Ανοιχτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων (ΑΚΗΑ).
27.07.2022

Εγκρίνουμε το συνημμένο οριστικό πίνακα αξιολογικής κατάταξης της υπ’ αριθμ. 2850/14-6-2022 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μία (1) θέση Ιατρού Ψυχιάτρου με σύμβαση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών, για τη στελέχωση του Ανοιχτού Κέντρου Ημέρας Αστέγων (ΑΚΗΑ) στην Αθήνα.

27.07.2022

Ο Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ) στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ», με κωδικό ΟΠΣ 5033069, με Κωδικό ΣΑ (Κωδικό Ενάριθμου) 2020ΕΠ08510119 της ΣΑ ΕΠ0851 στο Ε.Π. Αττικής - Άξονας προτεραιότητας 09 «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και διακρίσεων - Διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) με τίτλο «Ανάπτυξη δικτύου υπηρεσιών/δομών για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων στην Περιφέρεια Αττικής», και για την κάλυψη των αναγκών και την προσήκουσα λειτουργία της πράξης, προτίθεται να συνεργαστεί με έναν (1) Ιατρό με σύμβαση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών, υπό καθεστώς έκδοσης Δελτίου Απόδειξης Παροχής Υπηρεσιών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους, για χρονικό διάστημα έως δώδεκα (12) μηνών και συγκεκριμένα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και έως τις 30.06.2023, με δυνατότητα παράταση μέχρι την ολοκλήρωση της πράξης, με έδρα την Περιφέρεια Σελίδα 6 από 24 Αττικής και συγκεκριμένα τη Μονάδα Απεξάρτησης από αλκοόλ ‘νόμιμες’ εξαρτήσεις στην Καλλιθέα.

27.07.2022

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) ενός (1) ατόμου, για την υλοποίηση της Πράξης «Νέες Δομές Αστέγων Δήμου Αθηναίων: Ανοιχτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων (ΑΚΗΑ) και Υπνωτήριο» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ 2014 – 2020» - ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (9) «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων – Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής - ΕΚΤ» με τίτλο «Δομές Αστέγων» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), με έδρα τον Δήμο Δήμο Αθηναίων και συγκεκριμένα για το Υποέργο «Ανοιχτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων (ΑΚΗΑ), για χρονικό διάστημα έως δώδεκα (12) μηνών, και συγκεκριμένα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και έως τις 30.06.2023, με δυνατότητα παράτασης έως τη λήξη του προγράμματος.

27.07.2022

Ο Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ) στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «Νέες Δομές Αστέγων Δήμοy Αθηναίων: Ανοιχτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων (ΑΚΗΑ) και Υπνωτήριο» με Κωδικό ΟΠΣ 5004188, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΤΤΙΚΗ 2014 – 2020» - ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (9) «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων – Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής - ΕΚΤ» με τίτλο «Δομές Αστέγων» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με έναν συνεργάτη (1) ΔΕ Ειδικών Θεραπευτών με Σύμβαση Παροχής Ανεξάρτητων Υπηρεσιών, και με έδρα τον Δήμο Αθηναίων και συγκεκριμένα για το Υποέργο «Υπνωτήριο», με μερική απασχόληση τετραώρου για χρονικό διάστημα έως δώδεκα (12) μηνών, και συγκεκριμένα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και έως τις 30.06.2023, με δυνατότητα παράτασης έως τη λήξη του προγράμματος με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α): Διάρκεια σύμβασης: Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και έως τις 30.06.2023.

21.07.2022

Εγκρίνουμε το συνημμένο προσωρινό πίνακα αξιολογικής κατάταξης της υπ’ αριθμ. 2850/14-6-2022 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μία (1) θέση Ιατρού Ψυχιάτρου με σύμβαση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών, για τη στελέχωση του Ανοιχτού Κέντρου Ημέρας Αστέγων (ΑΚΗΑ) στην Αθήνα.

15.06.2022

Εγκρίνουμε τον οριστικό πίνακα αξιολογικής κατάταξης της υπ’ αριθμ. 5406/30-11-2021 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή συνεργατών με σύμβαση ανεξάρτητων υπηρεσιών για:

 • Μία (1) θέση Ψυχολόγου στο νομό Ηρακλείου
15.06.2022

Εγκρίνουμε τους οριστικούς πίνακες αξιολογικής κατάταξης της υπ’ αριθμ. 5406/30-11-2021 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή συνεργατών με σύμβαση ανεξάρτητων υπηρεσιών για:

 • Οχτώ (8) θέσεις Νοσηλευτών στο νομό Αττικής
 • Δύο (2) θέσεις Νοσηλευτών στο νομό Αχαΐας
14.06.2022

Ο Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ) στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «Νέες Δομές Αστέγων Δήμοy Αθηναίων: Ανοιχτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων (ΑΚΗΑ) και Υπνωτήριο» με Κωδικό ΟΠΣ 5004188, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΤΤΙΚΗ 2014 – 2020» - ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (9) «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων – Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής - ΕΚΤ» με τίτλο «Δομές Αστέγων» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με έναν (1) Ιατρό με Σύμβαση Παροχής Ανεξάρτητων Υπηρεσιών, και με έδρα τον Δήμο Αθηναίων και συγκεκριμένα για το Υποέργο «Ανοιχτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων (ΑΚΗΑ), για χρονικό διάστημα έως δώδεκα (12) μηνών, και συγκεκριμένα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και έως τις 30.06.2023, με δυνατότητα παράτασης έως τη λήξη του προγράμματος (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β): Διάρκεια σύμβασης: Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και έως τις 30.06.2023.

31.05.2022

Εγκρίνουμε τους οριστικούς πίνακες αξιολογικής κατάταξης της υπ’ αριθμ. 5406/30-11-2021 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή συνεργατών με σύμβαση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών για:

 • Τρείς (3) θέσεις Ψυχολόγων στο νομό Αττικής
 • Μία (1) θέση Ψυχολόγου στο νομό Αχαΐας
31.05.2022

Εγκρίνουμε τους οριστικούς πίνακες αξιολογικής κατάταξης της υπ’ αριθμ. 5406/30-11-2021 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή συνεργατών με σύμβαση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών για:

 • Επτά (7) θέσεις Κοινωνικών Λειτουργών στο νομό Αττικής
 • Μία (1) θέση Κοινωνικού Λειτουργού στο νομό Αχαΐας
31.05.2022

Εγκρίνουμε τον οριστικό πίνακα αξιολογικής κατάταξης της υπ’ αριθμ. 5406/30-11-2021 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή συνεργατών με σύμβαση ανεξάρτητων υπηρεσιών για:

 • Μία (1) θέση Νοσηλευτή στο νομό Ηρακλείου
31.05.2022

Εγκρίνουμε τους οριστικούς πίνακες αξιολογικής κατάταξης της υπ’ αριθμ. 5406/30-11-2021 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή συνεργατών με σύμβαση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών για:

 • Μία (1) θέση Γενικού Ιατρού στο νομό Αιτωλοακαρνανίας
 • Μία (1) θέση Γενικού Ιατρού στο νομό Ροδόπης
 • Τρείς (3) θέσεις Γενικών Ιατρών ή Παθολόγων ή Ιατρών Ψυχιάτρων στο νομό Ημαθίας
 • Μία (1) θέση Ιατρού Ψυχιάτρου στο νομό Ρεθύμνου
 • Μία (1) θέση Ιατρού Ψυχιάτρου στο νομό Σερρών
 • Μία (1) θέση Γενικού Ιατρού ή Ιατρού Ψυχιάτρου στο νομό Λάρισας
 • Μία (1) θέση Ιατρού Ψυχιάτρου στο νομό Πιερίας
 • Μία (1) θέση Ιατρού Ψυχιάτρου στο νομό Πρέβεζας
 • Μία (1) θέση Γενικού Ιατρού στο νομό Μεσσηνίας
 • Μία (1) θέση Γενικού Ιατρού στο νομό Ευβοίας
 • Μία (1) θέση Ιατρού Ψυχιάτρου ή Γενικού Ιατρού στο νομό Βοιωτίας
23.05.2022

Εγκρίνουμε τους προσωρινούς πίνακες αξιολογικής κατάταξης της υπ’ αριθμ. 5406/30-11-2021 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή συνεργατών με σύμβαση ανεξάρτητων υπηρεσιών για:

 • Οχτώ (8) θέσεις Νοσηλευτών στο νομό Αττικής
 • Δύο (2) θέσεις Νοσηλευτών στο νομό Αχαΐας
 • Μία (1) θέση Νοσηλευτή στο νομό Ηρακλείου
23.05.2022

Εγκρίνουμε τους προσωρινούς πίνακες αξιολογικής κατάταξης της υπ’ αριθμ. 5406/30-11-2021 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή συνεργατών με σύμβαση ανεξάρτητων υπηρεσιών για:

 • Μία (1) θέση Γενικού Ιατρού στο νομό Αιτωλοακαρνανίας
 • Μία (1) θέση Γενικού Ιατρού στο νομό Ροδόπης
 • Τρείς (3) θέσεις Γενικών Ιατρών ή Παθολόγων ή Ιατρών Ψυχιάτρων στο νομό Ημαθίας
 • Μία (1) θέση Ιατρού Ψυχιάτρου στο νομό Ρεθύμνου
 • Μία (1) θέση Ιατρού Ψυχιάτρου στο νομό Σερρών
 • Μία (1) θέση Γενικού Ιατρού ή Ιατρού Ψυχιάτρου στο νομό Λάρισας
 • Μία (1) θέση Ιατρού Ψυχιάτρου στο νομό Πιερίας
 • Μία (1) θέση Ιατρού Ψυχιάτρου στο νομό Πρέβεζας
 • Μία (1) θέση Γενικού Ιατρού στο νομό Μεσσηνίας
 • Μία (1) θέση Γενικού Ιατρού στο νομό Ευβοίας
 • Μία (1) θέση Ιατρού Ψυχιάτρου ή Γενικού Ιατρού στο νομό Βοιωτίας
23.05.2022

Εγκρίνουμε τους προσωρινούς πίνακες αξιολογικής κατάταξης της υπ’ αριθμ. 5406/30-11-2021 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή συνεργατών με σύμβαση ανεξάρτητων υπηρεσιών για:

 • Επτά (7) θέσεις Κοινωνικών Λειτουργών στο νομό Αττικής
 • Μία (1) θέση Κοινωνικού Λειτουργού στο νομό Αχαΐας

 

23.05.2022

Εγκρίνουμε τους προσωρινούς πίνακες αξιολογικής κατάταξης της υπ’ αριθμ. 5406/30-11-2021 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή συνεργατών με σύμβαση ανεξάρτητων υπηρεσιών για:

 • Τρείς (3) θέσεις Ψυχολόγων στο νομό Αττικής
 • Μία (1) θέση Ψυχολόγου στο νομό Αχαΐας
 • Μία (1) θέση Ψυχολόγου στο νομό Ηρακλείου
10.05.2022

Πρακτικό Επιτροπής για την οριστικοποίηση των πινάκων των υποψηφίων που πληρούν τις προϋποθέσεις, εκείνων που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις και εκείνων που συνεχίζουν στη διαδικασία επιλογής και θα κληθούν σε συνέντευξη για την επιλογή μίας (1) θέσης κοινωνικής εργασίας (Κοινωνικοί Λειτουργοί ΠΕ ή ΤΕ) με σύμβαση ανεξάρτητων υπηρεσιών σε συνεργασία υπό καθεστώς έκδοσης δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους, της υπ’ αριθμ. 5406/30-11-2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Αχαΐα.

Επικοινωνήστε με τον ΟΚΑΝΑ

Σε όλες τις κατηγορίες της ιστοσελίδας μας θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για το έργο του ΟΚΑΝΑ και τα προγράμματα που υλοποιεί σε όλους τους τομείς των δραστηριοτήτων του. Ειδικότερα, στην κατηγορία FAQ θα βρείτε πιο εξειδικευμένα άρθρα για θέματα πρόληψης και θεραπείας αλλά και πληροφορίες για τις εξαρτησιογόνες ουσίες και τις επιπτώσεις από τη χρήση τους. Σε περίπτωση που χρειάζεστε μία πληροφορία που δεν μπορείτε να βρείτε μέσα από τις σελίδες του web site, στείλτε μας το ερώτημά σας στο questions@okana.gr ή χρησιμοποιήστε την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας και σε σύντομο χρονικό διάστημα θα λάβετε την απάντηση από το εξειδικευμένο προσωπικό του ΟΚΑΝΑ.

Αν χρειάζεστε βοήθεια, υποστήριξη ή συμβουλές για την αντιμετώπιση προβλήματος που σχετίζεται με τη χρήση ουσιών απευθυνθείτε στην ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ SOS του ΟΚΑΝΑ καλώντας το 1031.

Για ερωτήματα που σχετίζονται με τον τρόπο διαχείρισης, επεξεργασίας και προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, παρακαλούμε όπως τα αποστείλετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: dpo@okana.gr