Προκηρύξεις

17.05.2021

Στο παρακάτω συνημμένο αρχείο βρίσκεται διαθέσιμη η Oριστική αξιολογική κατάταξη για την επιλογή του Επιστημονικού και Θεραπευτικού Προσωπικού με Σύμβαση Παροχής Ανεξάρτητων Υπηρεσιών, σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. πρωτ. 38/11.01.2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την σύναψη δύο (2) συμβάσεων κατηγορίας\κλάδου ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (κωδ. Θέσης: 1), στο ΕΠ «Αττική 2014-2020».

23.04.2021

Στο παρακάτω συνημμένο αρχείο βρίσκεται διαθέσιμη η Oριστική αξιολογική κατάταξη για την επιλογή του Επιστημονικού και Θεραπευτικού Προσωπικού με Σύμβαση Παροχής Ανεξάρτητων Υπηρεσιών, σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. πρωτ. 31/11.01.2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την σύναψη δύο (2) συμβάσεων κατηγορίας\κλάδου ΔΕ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ (κωδ. Θέσης: 1)  στο ΕΠ «Αττική 2014-2020»

23.04.2021

Στο παρακάτω συνημμένο αρχείο βρίσκεται διαθέσιμη η Oριστική αξιολογική κατάταξη για την επιλογή του Διοικητικού και Λοιπού Βοηθητικού Προσωπικού με Σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ), σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. πρωτ. 28/11.01.2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την σύναψη μίας (1) σύμβασης κατηγορίας\κλάδου ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΛΕΙΨΕΙ ΥΕ  ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ (κωδ. Θέσης: 05), στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020».

 

 

 

22.04.2021

Στο παρακάτω συνημμένο αρχείο βρίσκεται διαθέσιμη η οριστική αξιολογική κατάταξη για την Επιλογή Διοικητικού και Λοιπού Βοηθητικού Προσωπικού ΙΔΟΧ της υπ’ αριθμ. πρωτ. 28/11.01.2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την σύναψη δύο (2) συμβάσεων κατηγορίας\κλάδου  ΔΕ Νυχτοφυλάκων  (κωδ. Θέσης: 07) Ε.Π. Αττική 2014-2020

 

 

22.04.2021

Στο παρακάτω συνημμένο αρχείο βρίσκεται διαθέσιμη η οριστική αξιολογική κατάταξη για την Επιλογή Διοικητικού και Λοιπού Βοηθητικού Προσωπικού ΙΔΟΧ της υπ’ αριθμ. πρωτ. 28/11.01.2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την σύναψη μίας (1) σύμβασης κατηγορίας\κλάδου  ΔΕ/ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας  (κωδ. Θέσης: 06) Ε.Π. Αττική 2014-2020

22.04.2021

Στο παρακάτω συνημμένο αρχείο βρίσκεται διαθέσιμη η οριστική αξιολογική κατάταξη για την Επιλογή Διοικητικού και Λοιπού Βοηθητικού Προσωπικού ΙΔΟΧ της υπ’ αριθμ. πρωτ. 38/11.01.2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την σύναψη δύο (2) συμβάσεων κατηγορίας\κλάδου  ΔΕ/ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας  (κωδ. Θέσης: 07) Ε.Π. Αττική 2014-2020

22.04.2021

Στο παρακάτω συνημμένο αρχείο βρίσκεται διαθέσιμη η Oριστική αξιολογική κατάταξη για την επιλογή του Επιστημονικού και Θεραπευτικού Προσωπικού, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔOX), σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. πρωτ. 19/11.01.2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την σύναψη μιας (1) σύμβασης κατηγορίας\κλάδου ΠΕ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ (κωδ. Θέσης: 6), στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020».

22.04.2021

Στο παρακάτω συνημμένο αρχείο βρίσκεται διαθέσιμη η Oριστική αξιολογική κατάταξη για την επιλογή του Επιστημονικού και Θεραπευτικού Προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔOX), σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. πρωτ. 18/11.01.2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την σύναψη μίας (1) σύμβασης κατηγορίας\κλάδου ΔΕ Ειδικών Θεραπευτών (κωδ. Θέσης: 03), στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2014-2020».

22.04.2021

Στο παρακάτω συνημμένο αρχείο βρίσκεται διαθέσιμη η Oριστική αξιολογική κατάταξη για την επιλογή του Επιστημονικού και Θεραπευτικού Προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔOX), σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. πρωτ. 20/11.01.2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την σύναψη εννέα (9) συμβάσεων κατηγορίας\κλάδου ΔΕ Ειδικών Θεραπευτών (κωδ. Θέσης: 2,3,4), στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020».

  • Τριών (3) στελεχών κατηγορίας / κλάδου ΔΕ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ (κωδικός θέσης 2)
  • Τριών (3) στελεχών κατηγορίας / κλάδου ΔΕ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ (κωδικός θέσης 3)
  • Τριών (3) στελεχών κατηγορίας / κλάδου ΔΕ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ (κωδικός θέσης 4)

 

 

22.04.2021

Στο παρακάτω συνημμένο αρχείο βρίσκεται διαθέσιμη η Oριστική αξιολογική κατάταξη για την επιλογή του Επιστημονικού και Θεραπευτικού Προσωπικού με Σύμβαση Παροχής Ανεξάρτητων Υπηρεσιών, σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. πρωτ. 23/11.01.2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την σύναψη μιας (1) σύμβασης κατηγορίας\κλάδου ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ στο ΕΠ «Ήπειρος 2014-2020».

 

 

22.04.2021

Στο παρακάτω συνημμένο αρχείο βρίσκεται διαθέσιμη η Oριστική αξιολογική κατάταξη για την επιλογή του Επιστημονικού και Θεραπευτικού Προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔOX), σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. πρωτ. 19/11.01.2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την σύναψη μίας (1) σύμβασης κατηγορίας\κλάδου ΠΕ Εργασιακού Συμβούλου Ανέργων και ελλείψει ΤΕ Εργασιακού Συμβούλου Ανέργων (κωδ. Θέσης: 07), στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020».

22.04.2021

Στο παρακάτω συνημμένο αρχείο βρίσκεται διαθέσιμη η Oριστική αξιολογική κατάταξη για την επιλογή του Επιστημονικού και Θεραπευτικού Προσωπικού με Σύμβαση Παροχής Ανεξάρτητων Υπηρεσιών, σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. πρωτ. 21/11.01.2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την σύναψη μιας (1) σύμβασης κατηγορίας\κλάδου ΠΕ ΝΟΜΙΚΩΝ στο ΕΠ «Δυτική Ελλάδα 2014-2020».

22.04.2021

Στο παρακάτω συνημμένο αρχείο βρίσκεται διαθέσιμη η Oριστική αξιολογική κατάταξη για την επιλογή του Επιστημονικού και Θεραπευτικού Προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔOX), σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. πρωτ. 18/11.01.2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την σύναψη μίας (1) σύμβασης κατηγορίας\κλάδου ΠΕ Εργασιακού Συμβούλου Ανέργων και ελλείψει ΤΕ Εργασιακού Συμβούλου Ανέργων (κωδ. Θέσης: 02), στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2014-2020».

22.04.2021

Στο παρακάτω συνημμένο αρχείο βρίσκεται διαθέσιμη η οριστική αξιολογική κατάταξη για την Επιλογή Διοικητικού και Λοιπού Βοηθητικού Προσωπικού ΙΔΟΧ της υπ’ αριθμ. πρωτ. 38/11.01.2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την σύναψη μιας (1) σύμβασης κατηγορίας\κλάδου  ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (κωδ. Θέσης: 4)Αττικής 2014-2020

 

22.04.2021

Στο παρακάτω συνημμένο αρχείο βρίσκεται διαθέσιμη η Oριστική αξιολογική κατάταξη για την επιλογή του Επιστημονικού και Θεραπευτικού Προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔOX), σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. πρωτ. 14/11.01.2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την σύναψη τριών (3) συμβάσεων κατηγορίας\κλάδου ΔΕ Ειδικών Θεραπευτών (κωδ. Θέσης: 01), στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020».

22.04.2021

Στο παρακάτω συνημμένο αρχείο βρίσκεται διαθέσιμη η οριστική αξιολογική κατάταξη για την Επιλογή Επιστημονικού και Θεραπευτικού Προσωπικού ΙΔΟΧ της υπ’ αριθμ. πρωτ. 28/11.01.2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την σύναψη μίας (1) σύμβασης κατηγορίας\κλάδου ΠΕ/ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΛΕΙΨΕΙ ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ (κωδ. Θέσης: 2) , ΕΠ Αττική 2014-2020

 

 

22.04.2021

Στο παρακάτω συνημμένο αρχείο βρίσκεται διαθέσιμη η Oριστική αξιολογική κατάταξη για την επιλογή του Διοικητικού και Λοιπού Βοηθητικού Προσωπικού με Σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ), σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. πρωτ. 38/11.01.2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την σύναψη δύο (2) συμβάσεων κατηγορίας\κλάδου ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΛΕΙΨΕΙ ΥΕ  ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ (κωδ. Θέσης: 06), στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020».

22.04.2021

Στο παρακάτω συνημμένο αρχείο βρίσκεται διαθέσιμη η οριστική αξιολογική κατάταξη για την Επιλογή Επιστημονικού και Θεραπευτικού Προσωπικού ΙΔΟΧ της υπ’ αριθμ. πρωτ. 28/11.01.2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την σύναψη τριών (3) συμβάσεων κατηγορίας\κλάδου ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (κωδ. Θέσης: 1), ΕΠ Αττική 2014-2020

 

 

 

22.04.2021

Στο παρακάτω συνημμένο αρχείο βρίσκεται διαθέσιμη η οριστική αξιολογική κατάταξη για την Επιλογή Επιστημονικού και Θεραπευτικού Προσωπικού ΙΔΟΧ της υπ’ αριθμ. πρωτ. 20/11.01.2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την σύναψη μιας (1) σύμβασης κατηγορίας\κλάδου ΠΕ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (κωδ. Θέσης: 10), ΠΕ Αττικής 2014-2020

22.04.2021

Στο παρακάτω συνημμένο αρχείο βρίσκεται διαθέσιμη η Oριστική αξιολογική κατάταξη για την επιλογή του Επιστημονικού και Θεραπευτικού Προσωπικού με Σύμβαση Παροχής Ανεξάρτητων Υπηρεσιών, σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. πρωτ. 10/11.01.2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την σύναψη μιας (1) σύμβασης κατηγορίας\κλάδου ΠΕ ΝΟΜΙΚΩΝ (κωδ. Θέσης: 1) με Σύμβαση Παροχής Ανεξάρτητων Υπηρεσιών στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020».

Επικοινωνήστε με τον ΟΚΑΝΑ

Σε όλες τις κατηγορίες της ιστοσελίδας μας θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για το έργο του ΟΚΑΝΑ και τα προγράμματα που υλοποιεί σε όλους τους τομείς των δραστηριοτήτων του. Ειδικότερα, στην κατηγορία FAQ θα βρείτε πιο εξειδικευμένα άρθρα για θέματα πρόληψης και θεραπείας αλλά και πληροφορίες για τις εξαρτησιογόνες ουσίες και τις επιπτώσεις από τη χρήση τους. Σε περίπτωση που χρειάζεστε μία πληροφορία που δεν μπορείτε να βρείτε μέσα από τις σελίδες του web site, στείλτε μας το ερώτημά σας στο questions@okana.gr ή χρησιμοποιήστε την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας και σε σύντομο χρονικό διάστημα θα λάβετε την απάντηση από το εξειδικευμένο προσωπικό του ΟΚΑΝΑ.

Αν χρειάζεστε βοήθεια, υποστήριξη ή συμβουλές για την αντιμετώπιση προβλήματος που σχετίζεται με τη χρήση ουσιών απευθυνθείτε στην ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ SOS του ΟΚΑΝΑ καλώντας το 1031.